Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari - mars 2022

08:00 / 27 April 2022 SinterCast Press release

Stark start för serieproduktion
 
Första kvartalet 2022
· Periodens omsättning: 28,1 MSEK (24,3 MSEK)
· Rörelseresultat: 7,6 MSEK (8,5 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,1 SEK per share (1,0 SEK per share)
· Kassaflöde från verksamheten: -1,4 MSEK (6,7 MSEK)
· Scania påbörjar serieproduktion av ny motor i SinterCast-CGI för tunga fordon
· Ford startar nyproduktion av 3.0 liter V6-dieselmotor för Ford Ranger och Volkswagen Amarok
· Högsta produktionen någonsin för ett första kvartal; 3,2 miljoner motorekvivalenter
· Mars blev den tredje högsta månaden någonsin; 3,6 miljoner motorekvivalenter
· Installationsbas: 54 installationer i 14 länder(24 [25] helautomatiska system, 24 [25] mini-system och sex [sex] spårbarhetssystem)

Vd:s kommentarer

Stark start; positiva utsikter
Med nyårsrelaterade produktionsstopp och med endast 28 dagar i februari var både januari och februari "korta" månader. Trots detta och semesterperioder för några av våra viktigaste gjuteripartners ökade serieproduktionen i mars till 3,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket innebär den tredje högsta månaden någonsin. Den starka produktionen i mars ökade volymen för första kvartalet till 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket var det högsta någonsin för ett första kvartal. Sett i ett vidare perspektiv var produktionen under första kvartalet 10 % högre än de första kvartalen 2021 och 2020, och betydande 3 % högre än det första kvartalet 2019, innan covid. Ökningen i produktion tillsammans med en ökning i antal levererade mätkoppar och gynnsamma växelkurser, ökade kvartalsintäkterna med 16 % till 28,1 MSEK gentemot föregående år.

Det första kvartalet innebar serieproduktionsstarten av en ny motor, 13 liter, för tunga fordon vid det nya Scania-gjuteriet, med både motorblocket och cylinderhuvudet tillverkade i SinterCast-CGI. Scania-produktionen kommer fortsätta att öka under 2022 – och därefter – och slutligen ge en gradvis ökning till en miljon motorekvivalenter per år. Medan den nya Scania-motorn har börjat generera ett bidrag har den förväntade produktionen av ett nytt 16 liter motorblock för First Automobile Works (FAW) ännu inte startat, på grund av förnyade Covid-nedstängningar i Kina. De övergripande utsikterna för serieproduktionen är positiva med Scania-motorns fortsatta upprampning; den förväntande produktionsstarten av FAW-motorblocket; återgången till serieproduktion för Ford 3.0 liter V6-dieselmotor med ett motorblock i SinterCast-CGI för Ford Ranger och Volkswagen Amarok i Europa; och den förväntade globala förbättringen av tillgång till halvledare. Utifrån dessa positiva indikatorer upprätthåller SinterCast ambitionen att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, under 2022.
 
Ökningen i produktion tillsammans med en ökning i antal levererade mätkoppar och gynnsamma växelkurser, ökade kvartalsintäkterna med 16 % till 28,1 MSEK gentemot förgående år.
 
Det första kvartalet introducerade onekligen även nya utmaningar för den globala ekonomin i och med kriget i Ukraina. SinterCast har ännu inte fått några intäkter från Ryssland och har inte heller några installationer i Ryssland eller några Tier II-leveranser av gjutgods i SinterCast-CGI till Ryssland. SinterCast har således ingen direkt exponering mot Ryssland. Västerländska OEM-tillverkare har dock avbrutit försäljningen av fordon till Ryssland och detta kan ha en indirekt, men begränsad, inverkan på SinterCast. Under de senaste åren har SinterCast haft kontakt med två ryska tillverkare av tunga fordon gällande marknadsutveckling, med stöd av en lokal konsult. I början av kriget avbröt SinterCast kontakten med dessa parter på obestämd tid. SinterCast är inte immunt mot de övergripande effekterna av den geopolitiska osäkerheten som kriget orsakar, men med mer än 80 % av vår gjuteriproduktion och mer än 50 % av vår motormontering baserad i Amerika, bedömer vi att det inte finns något omedelbart eller betydande hot mot leveranskedjorna som kan påverka de nuvarande serieproduktionsutsikterna.
 
Överlag är utsikterna för serieproduktionen positiva med Scania-motorns fortsatta upprampning; den förväntande produktionsstarten av FAW-motorblocket; återgången till serieproduktion för Ford 3.0 liter V6-dieselmotor för Ford Ranger och Volkswagen Amarok i Europa; och den förväntade globala förbättringen av tillgång till halvledare.
 
I april har järngjuteriet WHB i Brasilien, som en del i sin pågående rekonstruktion, meddelat uppsägning av köpavtalet om ett System 4000 där en avbetalningsplan ingick. System 4000 installerades hos WHB i november 2019 och köpavtalet slöts i maj 2020. På grund av den pågående rekonstruktionen har WHB beslutat att returnera systemet till SinterCast. Uppsägningen av avtalet kommer att påverka resultatet under det andra kvartalet med cirka 4,5 MSEK. För närvarande är det ingen CGI-produktion vid WHB och inget av programmen i den förväntade tillväxten till att nå milstolpen fem miljoner motorekvivalenter, uppräknat till årstakt, under 2024 tillskrevs WHB.
 
Efter tre år med höga installationsintäkter, med rekord i 2019 och 2020 och med en stark avslutning 2021, har många av möjligheterna till installationer realiserats. Detta, tillsammans med den Covid influerade minskningen av investeringar i gjuteriindustrin, leder till en mer försiktig förväntan av installationsintäkterna 2022. Dock pågår diskussioner gällande processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och installationer av spårbarhetssystem. Utöver dessa aktuella installationsmöjligheter undersöker SinterCast även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin, och för att bredda produktportfölj och produktionsbas.

Serieproduktion*
Efter en stark produktion i mars på 3,6 miljoner motorekvivalenter slutade serieproduktionen på 3,2 miljoner motorekvivalenter för första kvartalet, vilket innebar den högsta produktionen någonsin för ett första kvartal och även det första hela kvartalet med högre volym än motsvarande kvartal innan Covid.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

För mer information kontakta:
 
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/