Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast senarelägger årsredovisning och årsstämma

11:45 / 30 March 2020 SinterCast Press release

  • Offentliggörandet av årsredovisningen skjuts upp från den 2 april till den 19 maj 2020
  • Årsstämma skjuts upp från den 19 maj till den 23 juni 2020
  • Kallelsen till årsstämman offentliggörs den 20 maj 2020
  • Utdelningsförslaget utvärderas

[Stockholm, 30 mars 2020] - Serieproduktionen var fortsatt stabil under januari och februari, 5,4 % högre jämfört med samma period föregående år. Även leveranser av mätkoppar ökade under de två första månaderna, 8 % över fjolårstakten.  Under andra halvan av mars resulterade emellertid spridningen av coronaviruset i nedstängning hos flera av våra gjuterikunder och slutanvändare för fordon. Varaktigheten för dessa nedstängningar och osäkerheten kring hur snabbt produktionen återupptas har gjort de ekonomiska utsikterna svåra att bedöma.

Konsekvensen av den rådande osäkerheten har lett till att styrelsen har beslutat om att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen och årsstämman. Årsredovisningen kommer nu att offentliggöras den 19 maj 2020. Kallelsen till årsstämman kommer att offentliggöras den 20 maj 2020 och årsstämman kommer att hållas kl. 15:00 tisdagen den 23 juni 2020. Styrelsen avser att försöka hålla mötet på plats hos IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

SinterCast har en god finansiell ställning med en likviditet uppgående till 39,3 miljoner kronor per den 29 februari (32,9 miljoner kronor den 31 december 2019) och är obelånat. Styrelsen bedömer att senareläggningen ökar den finansiella visibiliteten och kommer att möjliggöra en välgrundad bedömning av utdelningsförslaget. Vidare information gällande utdelningsförslaget kommer att offentliggöras den 15 maj.

Sedan 2011 har SinterCast delat ut 154,7 miljoner kronor till sina aktieägare, vilket överstiger det fria kassaflödet på 148,3 miljoner kronor som har genererats under perioden. Senareläggningen av årsredovisningen och årsstämman innebär ingen förändring av bolagets utdelningspolicy eller styrelsens sedan länge positiva syn till utdelning.
 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/