Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april-juni 2018

08:00 / 22 August 2018 SinterCast Press release

Serieproduktionsrekord två kvartal i rad

Serieproduktionen ökar 24 % under första halvåret

Andra kvartalet 2018
 • Periodens omsättning: 26,8 MSEK (17,2 MSEK)
 • Rörelseresultat: 11,0 MSEK (4,8 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,6 SEK per aktie (0,8 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 3,2 MSEK (2,0 MSEK)
 • Serieproduktionsrekord på 2,7 miljoner motorekvivalenter under andra kvartalet
 • Rekord i andra kvartalet med 68 800 levererade mätkoppar
 • Tupy beställer SinterCast Ladle Tracker® teknologi för brasilianskt gjuteri
Första halvåret 2018
 • Periodens omsättning: 43,4 MSEK (31,1 MSEK)
 • Rörelseresultat: 15,9 MSEK (7,6 MSEK)
 • Resultat per aktie: 2,2 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 10,9 MSEK (7,4 MSEK)
 • Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 21 mini-system i Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen under det andra kvartalet fortsatte att öka och uppnådde rekordhöga 2,7 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Under två av tre månader i det andra kvartalet uppnåddes en ny högsta månadsnivå på 2,8 miljoner motorekvivalenter.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordproduktion under första halvåret; positiva utsikter för andra halvåret

Serieproduktionen av motorblock för bilar, motorblock och cylinderhuvuden för tunga fordon samt fordonskomponenter och komponenter inom industriell kraft har alla ökat under det andra kvartalet, vilket gav en rekordproduktion på 2,7 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Produktionen översteg det tidigare rekordet på 2,5 miljoner motorekvivalenter från det första kvartalet och innebär en tillväxt på 23 % mot det andra kvartalet föregående år och en tillväxt på 24 % för första halvåret jämfört med föregående år. Både i april och juni uppnåddes 2,8 miljoner motorekvivalenter, den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Nivån erhölls genom en högre efterfrågan på tunga fordon i Europa och Nordamerika, med produktionsökning av motorblock för applikationer inom industriell kraft samt genom ökat antal levererade komponenter för tunga fordon (JMC) från Asimco-gjuteriet i Kina. Utsikterna för det andra halvåret är fortsatt positiva med en förväntan om ytterligare tillväxt under det tredje kvartalet i och med produktionsstarten av en ny raddieselmotor i stora volymer för bilar.
Det sattes även ett nytt rekord för mätkoppsleveranserna under det andra kvartalet med 68 800 mätkoppar levererade till kunder, en ökning på 109 % jämfört med det andra kvartalet föregående år. Under det första halvåret levererades 101 300 mätkoppar, en uppgång med 64 % jämfört med samma period föregående år. Utleveranserna uttryckt i årstakt överträffar det tidigare helårsrekordet från 2016 på 168 800 mätkoppar. Som en indikator på kommande serieproduktion, bekräftar ökningen i mätkoppsleveranserna stabiliteten i den nya produktionsnivån och förstärker de positiva utsikterna för det andra halvåret.
Den högre serieproduktionen och den ökade efterfrågan på mätkoppar resulterade i en intäktsökning på 40 %, vilket gav ett förbättrat rörelseresultat på 109 % för det första halvåret. De positiva serieproduktionsutsikterna resulterade även i att ytterligare 14,1 MSEK av deklarerade skattemässiga underskott har beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran, vilket resulterar i att ytterligare 1,0 MSEK har aktiverats som uppskjuten skattefordran.
Spårningsteknologierna bidrar till installationsintäkter  
Med över två års produktionserfarenhet av SinterCast Ladle Tracker®-teknologin hos Tupy-gjuteriet i Saltillo, Mexiko, har Tupy beställt en installation av Ladle Tracker till sin produktionsanläggning i Joinville, Brasilien. Med planerad driftstart under tredje kvartalet kommer det automatiska spårningssystemet att säkerställa att varje skänk genomgår alla steg i processen samt att varje steg framgångsrikt avslutas inom angivna processgränser. Installationen kommer att förbättra processtyrning och spårbarhet hos Tupy samt ge Tupys kunder förbättrad kvalitet och ökad säkerhet.  
Det andra kvartalet innebar även den första beställningen av SinterCast Cast Tracker™ -teknologin till Scanias gjuteri i Södertälje. Beställningen kom efter att Scania framgångsrikt testat systemet på plats sedan hösten 2017. Leveransomfattning omfattar initialt spårning av gjutformen från sandfyllning fram till kärnsättning i gjutformen, med sex olika mätpositioner för spårning av gjutformsproduktionen samt för att korrelera sandegenskaperna med den individuella gjutformens identitet. Installationen är planerad att slutföras under det tredje kvartalet och kommer att användas vid produktion av både gråjärn och kompaktgrafitjärn (CGI). Diskussioner pågår om att utöka funktionaliteten till att innefatta spårning av kärnproduktion samt gjutning.
Installationsdiskussioner om processtyrningssystem och kapacitetsutökningar för CGI och om de nya spårningsteknologierna i grå- och segjärnsgjuterier och inom övrig metalltillverkning pågår. När produktionsreferenser har etablerats kommer spårbarhetsteknologier att börja bidra till de totala installationsintäkterna. I tillägg till de nya spårbarhetsteknologierna undersöker SinterCast även möjligheterna att utveckla andra unika teknologier - inom och bortom ramen för termisk analys - för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin.

Information

Delårsrapporter Publiceringsdatum
Juli-september 2018 14 november 2018
Oktober-december 2018 och bokslutskommuniké 2018     20 februari 2019
Januari-mars 2019 24 april 2019
April-juni 2019 21 augusti 2019

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför.

Stockholm 22 augusti 2018

Hans-Erik Andersson     Robert Dover Caroline Sundewall
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
 
Jun Arimoto Lars Hellberg Steve Dawson
Styrelseledamot Styrelseledamot      Vd & Styrelseledamot

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/