Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari-mars 2015

08:00 / 29 April 2015 SinterCast Press release

Serieproduktionen passerar milstolpen på två miljoner motorekvivalenter   Fem kvartal i rad med rekordproduktion Första kvartalet 2015

  • Periodens omsättning: 18,8 MSEK (14,6 MSEK)
  • Rörelseresultat:5,9 MSEK (2,9 MSEK)
  • Resultat per aktie: 0,82 SEK per aktie (0,45 SEK per aktie)
  • Kassaflöde från verksamheten: 4,5 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Serieproduktionen når 2,0 miljoner motorekvivalenter: En ökning på 18 % jämfört med föregående år
  • Stor ökning av Ford bensinmotor när försäljningen av F-150 ökar i USA
  • Fortsatt tillväxt av europeiska program för tunga fordon
  • Tre nya installationsåtaganden säkrade i Asien under första kvartalet
  • Befintliga installationer: 23 helautomatiska system och 19 mini-system i Europa, Asien och Amerika

  Serieproduktion*     

För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt nådde 2,0 miljoner motorekvivalenter under det första kvartalet, en ökning på 18 % jämfört med föregående år.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Stark tillväxt på alla fronter

I mars uppgick serieproduktionen uttryckt i årstakt till 2,2 miljoner motorekvivalenter, vilket bidrog till en produktion på 2,0 miljoner motorekvivalenter under det första kvartalet. Detta innebär en rekordproduktion fem kvartal i rad  och en ökning på 18 % jämfört med föregående år och denna trend förstärker uthålligheten i den långsiktiga tillväxten, då den årliga tillväxttakten har varit 18 % i snitt sedan det första kvartalet 2007. Produktionen under det första kvartalet ledde även till 40 500 levererade mätkoppar, det näst högsta antalet i ett kvartal i SinterCasts historia. Tillsammans med två nya installationer gav serieproduktionen och sålda mätkoppar rekordintäkter i kvartalet på 18,8 MSEK, med en rörelseresultatsökning på 103 % mot föregående år.   

Serieproduktionen gynnades av en accelererande tillväxt från Ford 2.7 liter V6-bensinmotor genom försäljningsökningar under kvartalet av Ford F-150 modellår 2015. Det är särskilt glädjande att journalister, återförsäljare och kunder samstämmigt har givit positiva omdömen om prestanda och förfining hos bensinmotorn i SinterCast-CGI. Serieproduktionen gynnades även av ökad produktion av motorblock och cylinderhuvuden för europeiska tunga fordon och av produktionsstarten av motorkomponenter för industriell kraft i den nyinstallerade anläggningen hos Impro Industries gjuteri i Kina. Kundernas produktionsrapportering visar att SinterCast-processen användes för produktion av mer än 75 000 motorblock  under mars månad. Utsikterna är fortsatt goda inom samtliga sektorer för bilar, tunga fordon samt inom kraftindustrin, då marknadsmedvetenheten för CGI och konkurrenskraftiga CGI-komponenter fortsätter att öka.

Det första kvartalet gav tre installationsåtaganden. Det första, Dongfeng Trucks, kinas största tillverkare av tunga fordon,  tillkännagavs den 7 januari.  Utrustningen finns ännu i det tekniska  centret i Sverige för att ingenjörerna från Dongfeng ska kunna utbilda sig på sin egen utrustning. Anläggningen till Dongfeng kommer att bli intäktsförd i det andra kvartalet, efter leverans och installation. De andra två installationerna, till Doosan Infracore i Korea och till ett icke namngivet gjuteri för motorkomponenter i Japan, levererades och installerades under det första kvartalet.  Installationerna till Kina, Korea och Japan är ett resultat av vårt sedan många år starka engagemang på den asiatiska marknaden,  medvetenheten och respekten för SinterCasts varumärke samt av förtroendet för vår teknologi och kundservice. Asien står nu för 17 av våra 42 installationer, men det är av ännu större vikt att notera att 12 av våra 20 senaste installationer har skett i Kina, Japan och Korea.

Segjärnsteknologi

Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet med fältförsök och produktutveckling. Utvecklingsarbetet fokuserar på optimering av mätanordningen för den termiska analysen av segjärn, de metallurgiska sambanden, systemets användargränssnitt samt på förberedelser av fältstudier hos referenskunder. SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.   

Finansiell sammanfattning      

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Resultat

Under januari-mars 2015 uppgick intäkterna till 18,8 MSEK (14,6 MSEK). Intäkter från serieproduktion ökade med 41 % till 16,3 MSEK (11,6 MSEK) som resultat av en rekordhög produktion på cirka 2,0 miljoner (1,7 miljoner) motorekvivalenter i årstakt samt av en ökning av levererade mätkoppar till 40 500 (37 100).  Intäkter från utrustning uppgick till 2,1 MSEK (2,5 MSEK), efter leveranser av Mini-System 3000 till Doosan Infracore i Korea och till ett icke namngivet gjuteri för motorkomponenter i Japan. De totala kvartalsintäkterna från utrustning var högre under första kvartalet 2014 beroende på en omfattande System 3000 Plusinstallation, levererad till Zhongding Powers gjuteri i Kina. Serviceintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,5 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar.

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.


Uppskjuten skattefordran

Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2015på 5,9 MSEK (2,9 MSEK) erhölls genom ett förbättrat bruttoresultat på 4,0 MSEK främst beroende på högre intäkter och marginal, i kombination med högre rörelsekostnader på 0,7 MSEK och högre övriga rörelsekostnader från kursförluster som härrör sig från rörelsefordringar och -skulder på 0,3 MSEK.  Resultat efter skatt för perioden uppgick till 5,8 MSEK (3,2 MSEK), främst beroende på en ökning av rörelseresultatet på 3,0 MSEK, en minskning av finansnettot på 0,5 MSEK (främst orealiserade kursförluster från omvärdering av utestående valutakontrakt) samt en minskning av skattekostnaderna på 0,1 MSEK.

Skatt uppgick till 0,0 MSEK (-0,1 MSEK).  Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 mars 2015 gav den uppdaterade beräkningen att 133,3 MSEK (128,5 MSEK) av SinterCasts totala underskott kan beaktas, vilket resulterade i att 29,3 MSEK (28,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, likviditet och investeringar

 


Risker och osäkerhetsfaktorer

Under januari-mars 2015ökade kassaflödet från verksamheten med 6,6 MSEK jämfört med samma period föregående år, främst relaterat till en ökning av rörelsekapital (4,1 MSEK), som kan härledas till en ökning av varulager (0,7 MSEK), ökning av fordringar (3,3 MSEK) och ökning av rörelseskulder (2,6 MSEK) sedan årsskiftet. Det totala kassaflödet var 6,0 MSEK högre efter investeringar på 0,6 MSEK, främst beroende på aktivering av produkter under utveckling (0,5 MSEK) och ökade investeringar i patent (0,2 MSEK) sedan årsskiftet. Det totala kassaflödet uppgick till 3,8 MSEK (-2,2 MSEK). Likviditeten den 31 mars 2015 var 48,7 MSEK (45,6 MSEK).

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har börjat att visa en viss återhämtning, men denna tillväxt kommer från en relativt låg nivå och osäkerheten kvarstår på marknaden. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att lindra markoekonomiska förändringar i olika regioner. Allteftersom tillverkning fortsätter att öka i utvecklingsländerna kommer många av de framtida installationerna att vara i priskänsliga marknader, vilket kan innebära en utmaning för SinterCasts prisstruktur och affärsmodell.

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidorna 46 och 47 i SinterCasts årsredovisning 2014

Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 mars 2015 hade koncernen 19 (17) anställda, varav fyra (tre) kvinnor. Bolaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget i SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 31 mars 2015 hade moderbolaget 14 (12) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.  

Redovisningsprinciper  

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 mars 2015 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits:  
 
13 april 2015 - Kallelse till årsstämma i SinterCast AB (publ)
14 april 2015 - Serieproduktionen passerar milstolpen på två miljoner motorekvivalenter

Årsredovisning 2014

Årsredovisning för 2014 publicerades på SinterCasts webbplats 2 april 2015. Med tanke på kostnader och miljöhänsyn, har årsredovisningen 2014 endast publicerats elektroniskt, i PDF-format.

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma kommer att hållas kl. 15.00 onsdag 20 maj 2015 i Kungliga Ingenjörsakademiens lokaler (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm. Kallelse till årsstämman publicerades den 13 april 2015 och finns tillgänglig på SinterCasts webbplats.

Föreslagen utdelning 2015

Styrelsen har för avsikt att fortsätta ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger medlen som erfordras för att bedriva verksamheten och nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.
 
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,5 (1,2) kronor per aktie samt en extra utdelning på 0,7 kronor per aktie, vilket innebär att 15,6 MSEK (8,5 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 22 maj 2015 som avräkningsdag för rätt till utdelning. Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten, bolagets finansiella ställning och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för moderbolaget och koncernen i beslutet om storleken på utdelningen som föreslås till årsstämman 2015.

Styrelsen föreslår följande datum för årsstämman och för rätt att erhålla utdelning:
13 maj 2015 Detta datum skall aktieägare som önskar deltaga på årsstämman vara införd i eget namn i aktieboken som förs av Euroclear och anmäla sitt deltagande till SinterCast.
20 maj 2015 Aktier som handlas på detta datum berättigar till utdelning.
21 maj 2015 Aktier som handlas på detta datum berättigar inte till utdelning.
20 maj 2015 Årsstämman hålls kl. 15:00.
22 maj 2015 Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning.
27 maj 2015 Utdelning utbetalas av Euroclear tre bankdagar efter avstämningsdagen till dem som är berättigade att erhålla utdelning.

Information

Delårsrapport april-juni 2015 kommer att publiceras den 29 juli 2015
Delårsrapport juli-september 2015 kommer att publiceras den 11 november 2015
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2015 kommer att publiceras den 17 februari 2016
Delårsrapport januari-mars 2016 kommer att publiceras den 27 april 2016

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 29 april 2015

För mer information kontakta:

 

Dr. Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 42 gjuterier i 12 länder, används för storvolymsproduktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1915971

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/