Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2014

08:00 / 11 February 2015 SinterCast Press release

Rekordproduktion.  Rekordomsättning. 

40% högre rörelseresultat för helåret

Fjärde kvartalet 2014

 • Periodens omsättning: 15,6 MSEK (14,4 MSEK)
 • Rörelseresultat:3,5 MSEK (2,1 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,5 SEK per aktie (0,3 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 3,2 MSEK (7,6 MSEK)
 • Utmärkelser kring årsskiftet till Ford och Ram pick-uper med motorer i SinterCast-CGI
 • Serieproduktion hos Deutz och Hyundai av nya tunga cylinderhuvuden
 • Dongfeng Trucks antar SinterCast teknologi för produktutveckling i CGI

      
      

Helår 2014

 • Omsättning: 54,5 MSEK (51,9 MSEK)
 • Rörelseresultat: 10,2 MSEK (7,3 MSEK)
 • Resultat per aktie: 1,7 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie)
 • Kassaflöde från verksamheten: 6,7 MSEK (14,4 MSEK)
 • Utdelning:En ordinarie utdelning på  1,5 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie) samt en extra utdelning på 0,7 SEK per aktie föreslås
 • Befintliga installationer:23 helautomatiska system och 17 mini-system i Europa, Asien och Amerika

  

Serieproduktion*

För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF

Serieproduktionen uppräknat till årstakt nådde ett nytt rekord på 1,85 miljoner motorekvivalenter under det fjärde kvartalet. Detta bidrog till en serieproduktionsökning på 16%, jämfört med föregående år, vilket medverkade till  en 40 % ökning av rörelseresultatet.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer Rekord i serieproduktion och rekordomsättning

Serieproduktionen under det fjärde kvartalet uppgick till 1,85 miljoner motorekvivalenter, vilket innebar ett nytt kvartalsrekord och en 16 % ökning jämfört mot föregående år. I varje kvartal 2014, uppnåddes eller bibehölls rekordnivåer i serieproduktion. Den starka produktionstillväxten resulterade i 12 % ökning av mätkoppsleveranser vilket bidrog till en rekordomsättning på 54,5 MSEK. Förutom rekordproduktion och omsättningsrekord, slutade rörelseresultatet 40 % över föregående år. Utsikterna är fortsatt goda inom samtliga sektorer för bilar, tunga fordon samt inom kraftindustrin, då konkurrenskraftiga jämförelser och marknadsmedvetenheten för CGI fortsätter att öka. De nuvarande serieproduktionsprogrammen bedöms ha  potential att kunna ge ungefär 2,5 miljoner motorekvivalenter vid full volym.

Serieproduktionen lyftes av, framför allt i Europa, den fortsatta produktionsökningen av tunga fordon och  genom serieproduktionsstarten av nya tunga cylinderhuvuden för Deutz och Hyundai. Cylinderhuvudet för Deutz är till en motor på 7.8 liter med hög prestanda för användning inom lantbruket. För att möta tre av huvudkraven på lantbruksmaskiner: högt vridmoment, hållfasthet och en kompakt motor för att minimera vändradien, har Deutz specificerat CGI till cylinderhuvudet, som produceras i Halberg-gjuteriet i Leipzig, Tyskland. Motorn etablerar en ny kundreferens för CGI inom lantbrukssektorn. Det är en ära för vår teknologi att antas av Deutz, världens första motortillverkare, grundad 1864 av förbränningsmotorns uppfinnare Nicolaus Otto. Hyundais cylinderhuvud är en uppgradering till CGI, för en befintlig motor på 12.7 liter. Cylinderhuvudet konverterades från gråjärn till CGI för att säkerställa hållbarhet samtidigt som prestanda och vridmoment förbättras. Cylinderhuvudet på 12.7 liter är Hyundais sjätte SinterCast-CGI-komponent, vilket utökar deras CGI-ledarskap i Asien.

Utmärkelser till SinterCasts gjutgods, motorer och fordon

SinterCast teknologi var framträdande vid utdelade utmärkelser kring årsskiftet. Ford F150 vann utmärkelsen "North American Truck/Utility of the Year" på North American International Auto Show i januari. F150, med SinterCast-CGI 2.7 liter V6-bensinmotor, vann även Automotive Science Group's "Best All-Around Performance Award" för "full size trucks", för bästa bilekonomin och för bästa miljöprestanda över sin livscykel. Samtidigt vann Ram 1500 Green Car Journals utmärkelse "Green truck of the Year", medan Ram 3.0 liter V6-dieselmotor vann Wards utmärkelse "10 Best Engines" för andra året i rad, och var den enda dieseln som i år vann den eftertraktade utmärkelsen. SinterCast teknologi uppmärksammades även av Cast Metal Federation i Storbritannien, då de tilldelade Grainger & Worrall utmärkelsen "Casting of the Year" för motorblocket i Fords 2.7 liter V6-bensinmotor. Dessa prestigefyllda utmärkelser samt lanseringar av nya fordon vid North American International Auto Show, såsom Nissan Titan XD pick-up med dieselmotor i SinterCast-CGI, konstruerad och byggd av Cummins, innebär stora framsteg för medvetenheten om CGI och innebär konkurrenskraftiga referenser inom fordonsindustrin.

Ny installation för produktutveckling inom tunga fordon

Efter förhandlingar under det fjärde kvartalet har Dongfeng Trucks, Kinas största tillverkare av tunga fordon, signerat ett avtal för installation av ett Mini-System 3000. Systemet, som planeras att levereras under det första kvartalet 2015, kommer att möjliggöra för Dongfeng att oberoende kunna utveckla högkvalitativa motorblock och cylinderhuvuden i CGI. Beställningen från Dongfeng innebär SinterCasts nionde installation i Kina, efter installationerna 2014 hos Zhongding Power och Impro, vilket utvidgar SinterCasts närvaro och stärker varumärket, samt ger ytterligare möjligheter att utöka SinterCast-CGI-produktion inom sektorn för tunga fordon.

Segjärnsteknologi

SinterCasts segjärnsteknologi förväntas att ge ytterligare fördelar för kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte, minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning. Utvecklingen av segjärnsteknologin accelererade under kvartalet med fältförsök och fortsatt produktutveckling. Utvecklingsarbetet fokuserar på optimering av mätanordningen för den termiska analysen av segjärn, de metallurgiska sambanden samt på förberedelser av fältstudier hos referenskunder.

  Finansiell sammanfattning    

Intäkter

Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från försäljning och leasing av utrustning, serieproduktion och kundservice.

Intäkterna för januari-december 2014 uppgick till 54,5 MSEK (51,9 MSEK). Intäkter från serieproduktion steg med 19 % till 47,8 MSEK (40,2 MSEK), beroende på ökad serieproduktion och ökade leveranser av mätkoppar. Intäkter från utrustning uppgick till 4,9 MSEK (10,1 MSEK), serviceintäkter uppgick till 1,4 MSEK (1,4 MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av testbitar. Intäkter från förhyrd utrustning periodiseras över leasingperioden.

Resultat

SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie" påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av skattefordran.


Rörelseresultatet för januari-december 2014 på 10,2 MSEK (7,3 MSEK), förbättrades på grund av ett högre bruttoresultat på 3,5 MSEK genom ökade intäkter, högre rörelsekostnader på 0,8 MSEK och ökade övriga rörelseintäkter, erhållna från kursvinster på 0,2 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 12,3 MSEK (8,1 MSEK), och beror i huvudsak på ett ökat rörelseresultat på 2,9 MSEK, ett ökat finansnetto på 1,0 MSEK (främst kursvinster) samt ökade skatteintäkter uppgående till 0,3 MSEK, främst beroende på justeringen av uppskjuten skattefordran.Rörelseresultatet för perioden oktober-december 2014 på 3,5 MSEK (2,1 MSEK) erhölls genom ett förbättrat bruttoresultat på 2,0 MSEK, högre rörelsekostnader på 0,1 MSEK, och lägre övriga rörelseintäkter (kursvinster) på 0,5 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till 3,7 MSEK (2,1 MSEK), främst beroende på en ökning av rörelseresultatet från 2,1 MSEK till 3,5 MSEK, ökningen av finansnettot på 0,1 MSEK och minskade skattekostnader på 0,1 MSEK.

Uppskjuten skattefordran

Skatt uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) under perioden januari-december 2014, och förklaras främst genom ökning av den uppskjutna skattefordran på 1,0 MSEK under det andra kvartalet 2014. Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten skattefordran omvärderas varje kvartal. Per den 31 december 2014 gav den uppdaterade beräkningen att 133,3 MSEK (128,5 MSEK) av SinterCasts totala underskottsavdrag kan beaktas, vilket resulterade i att 29,3 MSEK (28,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Kassaflöde, investeringar och likviditet

Under oktober-december 2014 minskade kassaflödet från verksamheten med 4,4 MSEK jämfört med samma period föregående år, främst relaterat till en ökning av rörelsekapital (6,2 MSEK),  som kan härledas till en minskning av varulager (1,2 MSEK), ökning av fordringar (3,9 MSEK) och minskning av rörelseskulder (3,5 MSEK). Det totala kassaflödet minskade med 10,2 MSEK, i huvudsak beroende på  nettolikviden under 2013 från nyemissionen i samband med utnyttjandet av personaloptionerna (5,6 MSEK). Investeringar ökade med 0,4 MSEK, främst beroende på aktivering av produktutvecklingskostnader (0,3 MSEK). Efter en positiv valutaeffekt om 0,2 MSEK uppgick det totala kassaflödet till 2,9 MSEK (13,1 MSEK).

 

Under januari-december 2014 minskade kassaflödet från verksamheten med 7,7 MSEK jämfört med samma period föregående år, främst relaterat till en ökning av rörelsekapital (10,5 MSEK), som kan härledas till en minskning av varulager (0,3 MSEK), en ökning av fordringar (4,3 MSEK) och minskade rörelseskulder (6,5 MSEK). Det totala kassaflödet minskade med 15,3 MSEK, i huvudsak beroende på  nettolikviden under 2013 från nyemissionen i samband med utnyttjandet av personaloptionerna (5,6 MSEK) och utdelningsökningen på 1,5 MSEK. Investeringar ökade med 0,7 MSEK, främst beroende på aktivering av produktutvecklingskostnader (0,3 MSEK) och ökade investeringar i patent (0,4 MSEK).   Det totala kassaflödet uppgick till -2,9 MSEK (12,4 MSEK). Likviditeten den 31 december 2014 var 44,9 MSEK (47,8 MSEK).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Den främsta osäkerhetsfaktorn för SinterCast fortsätter att vara tidpunkten för när CGI-marknaden ökar i volym. Detta beror främst på OEM-företagens beslut om nya motorer och komponenter i CGI, på den globala nybilsförsäljningen och på individuella försäljningsframgångar för de fordon som har utrustats med komponenter i SinterCast-CGI.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa, Asien och i Amerika har utvecklats åt olika håll under de senaste åren. Den europeiska marknaden för bilar, tunga fordon samt anläggningsmaskiner har börjat visa en viss återhämtning, men denna tillväxt kommer från en relativt låg nivå och osäkerheten kvarstår på marknaden. I Asien karaktäriseras den dominerande kinesiska marknaden av överkapacitet inom sektorerna för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilka utgör den främsta möjligheten för CGI. Denna överkapacitet, tillsammans med den nuvarande ekonomiska osäkerheten i Kina, påverkar produktutvecklingscykler och produktionsvolymer. Däremot har konsumenternas förtroende i Nordamerika ökat och SinterCast har dragit nytta av den ökade fordonsförsäljningen där. SinterCasts geografiska diversifiering hjälper till att lindra makroekonomiska förändringar i olika regioner. Allteftersom tillverkning fortsätter att öka i utvecklingsländerna kommer många av de framtida installationerna att vara i priskänsliga marknader, vilket kan innebära en utmaning för SinterCasts prisstruktur och affärsmodell.    

För mer information om risker och osäkerhetsfaktorer, se not 26 på sidan 46 i SinterCasts årsredovisning 2013


Organisation

SinterCast har etablerat en global organisation med medarbetare i Sverige, Storbritannien, USA, Kina och Korea, med framgångsrik CGI-produktion i stora volymer hos gjuterier belägna i Europa, Asien och Amerika. Per den 31 december 2014 hade koncernen 19 (17) anställda, varav fyra (tre) kvinnor. Bolaget är väl förberett för att stödja globala marknadsaktiviteter och att driva fram SinterCasts framtida tillväxt.

Moderbolaget

SinterCast AB (publ) är moderbolaget för SinterCast-koncernen, som har sitt säte i Stockholm, Sverige. Den 31 december 2014 hade moderbolaget 14 (12) anställda. Merparten av verksamheten leds från moderbolaget medan verksamheterna i Storbritannien, USA, Korea och Kina leds av de lokala bolagen. Den information som lämnats i denna rapport för koncernen gäller i allt väsentligt även för moderbolaget. Dock kan periodens resultat skilja sig mellan koncernen och moderbolaget beroende på interna transaktioner mellan moderbolaget och dess dotterbolag.     

Patent
SinterCasts teknologi är skyddad av 12 (13) patent eller patentansökningar. Dessutom underhåller SinterCast 59 (44) individuella nationella patent världen över. Dessa patent avser SinterCasts metallurgiska teknologi, termisk analys, mätkoppen för CGI och segjärn, produkttillämpningar samt maskinbearbetning.

Redovisningsprinciper   

Informationen avgiven för koncernen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. Rapporterna för moderbolaget har upprättats i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen och RFR 2. De redovisningsprinciper som har använts för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av företagets senaste årsredovisning.

Under perioden har inga materiella transaktioner förekommit mellan SinterCast och styrelsen eller ledningen.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter balansdagen per den 31 december 2014 som i sak påverkar denna rapport. Följande pressmeddelanden har utgivits: 

7 januari 2015 - Dongfeng Trucks antar SinterCast processtyrningsteknologi
15 januari 2015 - SinterCast får ökad uppmärksamhet vid North American International Auto Show

  Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2014, består av Karl-Arne Henriksson, ordförande, Andrea Fessler, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Hans-Erik Andersson. Aktieägare som önskar lämna förslag eller synpunkter skall göra det skriftligt till valberedningen innan den 18 mars 2015 till följande e-postadress: nomination.committee@sintercast.com

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2015 kommer att hållas onsdagen den 20 maj 2015. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till agm.registration@sintercast.com eller till företaget: SinterCast AB (publ), Box 10203, 100 55 Stockholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när man ska registrera sig kommer att offentliggöras innan årsstämman.

Utdelning 2014

Vid SinterCast AB (publ) årsstämma som hölls den 20 maj 2014 beslutades om en ordinarie utdelning för 2014 på 1,2 SEK per aktie. Totalt har 8,5 MSEK utbetalats till aktieägarna.

Föreslagen utdelning 2015

Styrelsen har för avsikt att fortsätta att ge en ordinarie utdelning till aktieägarna, i huvudsak baserad på kassaflödet från verksamheten. I händelse av att styrelsen bedömer att likviditeten överstiger de medel som erfordras för att bedriva verksamheten och för att nå de strategiska målen, har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelning eller återköp av aktier för att ytterligare justera likviditeten.   

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,5 SEK (1,2) per aktie, samt en extra utdelning på 0,7 SEK per aktie, vilket innebär att 15,6 MSEK (8,5 MSEK) kommer att delas ut till aktieägarna i SinterCast AB (publ). Styrelsen föreslår den 22 maj 2015 som avräkningsdag för rätt till utdelning. Styrelsen har beaktat kassaflödet från verksamheten, bolagets finansiella ställning och investeringsbehovet tillsammans med andra faktorer såsom marknadsutsikter, tillväxtstrategi och interna finansiella bedömningar för moderbolaget och koncernen i beslutet om storleken på den ordinarie utdelningen som föreslås till årsstämman 2015.

Information

Delårsrapport januari-mars 2015 kommer att publiceras 29 april 2015
Delårsrapport april-juni 2015 kommer att publiceras 29 juli 2015
Delårsrapport juli-september 2015 kommer att publiceras 11 november 2015
Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2015 kommer att publiceras 17 februari 2016

Årsredovisning 2014

Årsredovisningen för 2014 kommer att publiceras den 2 april 2015.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
Stockholm 11 februari 2015

För mer information kontakta:

 

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 8 660 7750
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med en ungefärlig dubbel utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCasts teknologi, som är installerad i 40 gjuterier i 12 länder, används främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCasts komponenter i serieproduktion gjuts i storlekar från 2 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. SinterCast-aktien är noterad hos NASDAQ OMX Stockholm på Small Cap-listan (Stockholmsbörsen: SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

Press Release PDF

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SinterCast via Globenewswire

HUG#1893394

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/