Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Fortsatt utmanande omvärldsklimat

13:45 / 27 October 2022 Nolato Press release

Tredje kvartalet 2022 i sammandrag:

  • Omsättningen uppgick till 2.626 MSEK (3.033)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 214 MSEK (339)
  • EBITA-marginal om 8,1 procent (11,2)
  • Resultat efter skatt uppgick till 160 MSEK (257)
  • Resultat per aktie efter utspädning var 0,59 SEK (0,95)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 166 MSEK (116)

– Det utmanande omvärldsklimatet fortsätter att påverka koncernens utveckling under tredje kvartalet 2022, konstaterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato.

Medical Solutions omsättning uppgick till 1.245 MSEK (977). Justerat för valuta innebär det en ökning med 13 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 104 MSEK (100) och EBITA-marginalen till 8,4 procent (10,2).

– Kirurgiområdet har haft god tillväxt i kvartalet, medan volymerna för In-vitro-diagnostik (IVD) har varit låga på grund av covidrelaterade lagerjusteringar, kommenterar Christer Wahlquist. Inflationseffekter, med ökade tillverkningskostnader som följd, har ännu inte kunnat vidarefaktureras fullt ut. Kapacitetsinvesteringar genomförda under 2021 utnyttjas fortfarande inte fullt ut och ger därmed en negativ marginaleffekt.

Integrated Solutions omsättning, justerad för valuta, minskade med hela 60 procent till 745 MSEK (1.519). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 77 MSEK (200) och EBITA-marginalen till 10,3 procent (13,2).

– Minskningen är i linje med vår tidigare kommunikation, säger Christer Wahlquist. Efterfrågan i Östeuropa inom Vaporiser Heating Products (VHP) påverkas fortsatt av Rysslands invasion av Ukraina. I årets första kvartalsrapport redovisade vi att vår kund inom VHP-området utvärderade sin sourcingstrategi, vilket nu lett till att vi delar tillverkningen av nya produkter.

Kinesiska myndigheter har infört nya regulatoriska krav vad gäller bland annat tillverkning av produkter inom området Vaporiser Heating Products (VHP) i landet från oktober 2022. Tillståndsprövningen har pågått sedan våren 2022. Nolato har, likt flera andra bolag, ännu ej erhållit något sådant godkännande. Nolato har därför inte tillverkat några VHP-produkter i Kina under innevarande månad.

– Vi har sedan i våras haft information om att en ny form av tillståndsprövning varit aktuell avseende VHP-produkter och därmed inlämnat efterfrågade uppgifter, kommenterar Christer Wahlquist.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 638 MSEK (540), vilket justerat för valuta är en ökning med 9 procent. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 33 MSEK (42) och EBITA-marginalen till 5,2 procent (7,8).

– Komponentbrist, framförallt inom fordonsområdet, men även inom vissa andra områden, har fortsatt påverkat kundernas efterfrågan och medfört en fluktuerande produktionsplanering för Nolato, kommenterar Christer Wahlquist. Det har lett till lägre produktionseffektivitet, som tillsammans med eftersläpning av vidarefakturering av kostnadsökningar har påverkat marginalen negativt.

Sammantaget uppgick koncernens omsättning till 8.410 MSEK (8.464) under de första nio månaderna av 2022. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 745 MSEK (983, exkl. engångspost) och EBITA-marginalen till 8,9 procent (11,6 exkl. engångspost). Resultatet per aktie efter utspädning var 2,05 SEK (2,70 exkl. engångspost). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 143 MSEK (533). Den finansiella ställningen är fortsatt stark.

– Trots en hel del omvärldsutmaningar kan vi som global strategisk partner med ett stort antal kunder och god finansiell ställning se framtiden an med tillförsikt, konstaterar Christer Wahlquist.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/