Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona offentliggör prospekt

13:00 / 13 August 2015 Midsona Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE HELT ELLER DELVIS SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Midsona AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier som offentliggjordes den 17 juli 2015. Prospektet har i dag, den 13 augusti 2015, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Nyemissionen genomförs i syfte att delfinansiera Midsonas förvärv av Urtekram International A/S.

Prospektet finns tillgängligt på Midsonas webbplats (www.midsona.com) och på Swedbanks hemsida (www.swedbank.se/prospekt), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats (www.fi.se/Register/Prospektregistret).

Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Midsona inklusive Urtekram International A/S avseende 2014 och en revisorsrapport avseende proformaredovisningen. Proformaredovisningen innehåller delvis information som inte tidigare har offentliggjorts. Information om verksamheten i Urtekram International A/S och information om Midsonas verksamhet före och efter förvärvet av Urtekram International A/S återfinns i prospektet.

Preliminär tidplan för nyemissionen

Avstämningsdag 14 augusti 2015
Handel med teckningsrätter 19 augusti - 31 augusti 2015
Anmälningsperiod 19 augusti - 2 september 2015
Offentliggörande av utfall 7 september 2015
Sista dag för betalning av aktier 9 september 2015
tecknade utan stöd av
teckningsrätter

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till Midsona och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Midsona AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2015 kl 13.00.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Midsona AB i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act"). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Midsona har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att Midsona publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Swedbank Corporate Finance företräder Midsona och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Midsona för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Swedbank Corporate Finance åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Swedbank Corporate Finance, eller å deras vägnar, i samband med Midsona och de nya aktierna och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Swedbank Corporate Finance i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Swedbank Corporate Finance annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/