Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-mars 2015

08:00 / 28 April 2015 Midsona Press release

Ett kvartal med fokus på integration och effektivisering

Januari-mars 2015 (första kvartalet)
  • Nettoomsättningen uppgick till 232 Mkr (241).
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,7 % (44,8).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 Mkr (16).
  • Periodens resultat uppgick till -1 Mkr (12).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 kr (0,53).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 Mkr (7).
  • Omstruktureringskostnader belastade periodens resultat med 10 Mkr.

Koncernchefens kommentar

Ett antal viktiga åtgärder vidtogs under det första kvartalet, vilka kortsiktigt tynger resultatet men stärker koncernen för framtiden. Produktionsenheten där en del av varumärket Dalblads produkter produceras stängs, vilket är i linje med vår strategi att fokusera på att utveckla starka varumärken som inte behöver vara egenproducerade. Den totala kostnaden för omstruktureringen uppgick till 10 Mkr och belastade periodens resultat det första kvartalet. Processen för omstruktureringen ligger före plan, varför den förväntade besparingen på 7 Mkr på årsbasis beräknas få full effekt redan från början av det fjärde kvartalet 2015. Integreringen av förvärvade Soma i Norge påbörjades i det första kvartalet och kommer successivt att integreras i koncernen under 2015.

Försäljningsutvecklingen var vikande trots att flera av våra större varumärken bibehöll eller ökade sina marknadsandelar på en för tillfället svag marknad. Försäljningen var generellt sett svag på samtliga våra geografiska huvudmarknader. I februari och mars såg vi också en nedgång i försäljningsvolym för Friggs riskakor efter larm i media att ris kan innehålla förhöjda halter av arsenik. Riset i Friggs riskakor kommer framför allt från Italien och är ett fullkornsris, även kallat råris. Det görs kontinuerligt analyser av det ris som används i Friggs riskakor. Samtliga analyser visar att Friggs riskakor ligger långt under föreslagna gränsvärden. Försäljningen har också börjat återhämta sig efter att konsumenterna fått adekvat information. Trots lägre försäljningsvolymer i kategorin riskakor uppvisade varumärket Friggs en bra försäljningstillväxt i perioden.

Första kvartalet var sålunda utmanande, men de flesta av de effekter som påverkade koncernen är av övergående karaktär medan intresset för kategorin hälsa och välbefinnande är bestående. Vi fortsätter på den inslagna linjen att bygga starka varumärken inom hälsa och välbefinnande. En ny serie av supermat under varumärket Friggs lanserades i dagligvaruhandeln. Dessutom har flera andra viktiga lanseringar gjorts under varumärkena Catzy, Dalblads, Friggs, Naturdiet, Soma och Supernature.

Vi kommer successivt att få positiv effekt av genomförda åtgärder. Vi har en stark finansiell ställning som möjliggör investeringar i våra prioriterade varumärken samt förvärv om tillfälle uppstår. I och med detta kan vi närma oss uppfyllande av vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/