Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

08:00 / 26 March 2015 Midsona Press release

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering från kl. 14.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 april 2015, dels senast den 22 april 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midsona.com,via bolagets webbplats www.midsona.comeller kontorstid per telefon 040-601 82 03 alternativt 040-601 82 07. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Som bekräftelse på anmälan kommer Midsona att skicka inträdeskort som ska uppvisas vid registreringen. Om inträdeskort inte erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 april 2015 och bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 22 april 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
20. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 lämnas med en 1,10 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 30 april 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget handlas aktierna inklusive rätt till utdelning till och med stämmodagen och beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2015.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen, som har bestått av Martin Svalstedt (Stena Adactum AB), ordförande, Maria Rengefors (Nordea Funds Ltd.) samt Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), föreslår årsstämman besluta

att välja Åke Modig till stämmoordförande,

att välja sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor och inga suppleanter,

att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordförande, 200 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet.

att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt lag,

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Tina Andersson, Ola Erici, Åke Modig och Johan Wester samt att nyval sker av Birgitta Stymne Göransson, Cecilia Marlow och Peter Wahlberg

att Åke Modig omväljs till styrelseordförande, samt

att Deloitte AB omväljs till revisor med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag innebär att Lennart Bohlin och Ralph Mühlrad lämnar styrelsen.

Birgitta Stymne Göransson, född 1957, är civilingenjör och har en MBA från Harvard Business School.

Hon är styrelseordförande i Medivir och Stiftelsen Fryshuset samt styrelseledamot i Elekta, Rhenman & Partners Asset Management, HL Display, Advania, Stockholms Handelskammare och Sophiahemmet och har tidigare haft befattningar bland annat som VD för Memira och Semantix, vice VD för Telefos och CFO för Åhléns och McKinsey. Innehav: 0.

Cecilia Marlow, född 1960, är civilekonom. Hon är styrelseordförande för Kivra samt styrelseledamot i Nordea Funds Ltd., Forex Bank, Svenska Spel, Clas Ohlson och Hand i Hand och har tidigare haft befattningar bland annat som VD i Kronans Droghandel, JC och Polarn & Pyret. Innehav: 0.

Peter Wahlberg, född 1962, har studerat ekonomi vid universitet. Han ingår för närvarande i styrelsen för en rad egna bolag, såsom Wallhouse, Walldoc, Hesternus, Wahlbergs Drycker, Data Documentation, Nolefo och Pudelqvist och har tidigare varit verksam som aktiemäklare i Penser Fondkommission och Matteus Fondkommission. Innehav: 1 220 298 aktier.

Beslut om principer för valberedning (punkt 17)

Valberedningens förslag till principer för valberedning:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar deltaga i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej. Namnen på de tre representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att deltaga i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:
  • val av stämmoordförande
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
  • val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
  • principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50% av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30% av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår följande.

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

Övrig information

Beslut enligt punkt 19 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 744 790, varav 379 932 A-aktier och 22 364 858 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 164 178. Midsona AB innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2014 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, mars 2015

Midsona AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2015 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/