Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bokslutskommuniké 2014

08:00 / 6 February 2015 Midsona Press release

Fortsatt förbättrat rörelseresultat under 2014

 

OKTOBER-DECEMBER 2014 (FJÄRDE KVARTALET)
 • Nettoomsättningen uppgick till 228 Mkr (225).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (44,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (16).
 • Periodens resultat uppgick till 25 Mkr (12).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,08 kr (0,53).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15 Mkr (35).
 • Soma Nordic AS, en välkänd aktör inom ekologiska hälsolivsmedel, förvärvades den 30 december.
JANUARI-DECEMBER 2014 (HELÅR)
 • Nettoomsättningen uppgick till 920 Mkr (916).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45,8 % (46,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (64).
 • Periodens resultat uppgick till 63 Mkr (51).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,75 kr (2,24).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 56 Mkr (88).
 • Utdelning för 2014 föreslås till 1,10 kr per aktie (1,00).

Koncernchefens kommentar

Midsona förbättrade resultatet 2014 trots utmanande omvärldsfaktorer. Koncernens största varumärke, Friggs, hade en stark utveckling. Särskilt stark var tillväxten för kategorin riskakor men även kosttillskott och hälsoteer visade god tillväxt. Dalblads, koncernens varumärke inom kategorin sportnutrition, fortsatte sin snabba tillväxt. Särskilt glädjande var det att Dalblads blev marknadsledande i dagligvaruhandeln i Sverige. Även varumärket Miwana samt flertalet av koncernens andra varumärken fortsatte att växa. Ökat fokus på produktutveckling gjorde att vi kunde lansera fler nya produkter än någonsin. MyggA hade en stabil utveckling trots en sommar med låg förekomst av mygg. Den negativa påverkan på resultatet berodde i första hand på valutakursförändringar till följd av den svenska kronans försvagning mot euron. Marknaden för viktkontrollprodukter minskade dessutom med tvåsiffriga tal vilket påverkade försäljningen av varumärkena Naturdiet och BMI Smart negativt. Slutligen var privatkonsumtionen i Norden svag. Stark utveckling för flertalet egna och licensierade varumärken, god kostnadskontroll och prishöjningar möjliggjorde resultatförbättring trots ovan beskrivna negativa omvärldsfaktorer.

Koncernens nettoomsättning ökade marginellt till 920 Mkr (916). Rörelseresultatet förbättrades till 67 Mkr (64) motsvarande en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,0). Redovisat resultat efter skatt var 63 Mkr (51).

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 228 Mkr (225), en ökning med 1 procent. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet blev 17 Mkr (16). Resultat efter skatt blev 25 Mkr (12) till följd av lägre finansiella kostnader och omvärdering av underskottsavdrag.

Rörelseresultatet förbättrades väsentligt i den norska verksamheten, huvudsakligen till följd av en bättre varumärkesmix. I Sverige var det första halvåret utmanade då kronans försvagning satte press på marginalerna. Prishöjningar och kostnadsbesparingar genomfördes för att kompensera resultatbortfallet. Under andra halvåret förbättrades resultatet jämfört med föregående år. Förutsättningarna i Finland var utmananade på grund av svag konsumentefterfrågan. Trots detta lyckades vi förbättra resultatet i Finland genom god kostnadskontroll.

I slutet av året förvärvades Soma Nordic, en välkänd aktör med verksamhet i såväl Norge som i Sverige. Soma är fokuserat på ekologiska produkter inom hälsa och välbefinnande. Intresset för hälsosam mat är starkt och särskilt stark har trenden varit för ekologiska alternativ. Med förvärvet av Soma blir Midsona starkare i detta expansiva segment.

Konsumentefterfrågan för produkter inom hälsa och välbefinnande förväntas öka även under 2015. Midsona är väl positionerad på marknaden med sina starka varumärken och kommer att fokusera på tillväxt och fortsatt ökad lönsamhet.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 920 Mkr år 2014. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/