Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 4 maj 2012

15:11 / 4 May 2012 Midsona Press release

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Tina Andersson, Lennart Bohlin, Celina Midelfart, Åke Modig, Ralph Mühlrad och Johan Wester samt nyvaldes Ola Erici. Till styrelseordförande valdes Åke Modig. Det beslöts att arvode skall utgå med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordföranden, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Revisor

Till revisionsbolag omvaldes KPMG AB med Alf Svensson som huvudansvarig revisor.

Övriga beslut

Beslut togs om ändring av bolagsordning, riktlinjer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 kl 16.00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2011. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/midsona-ab/r/kommunike-fran-midsonas-arsstamma-den-4-maj-2012,c9255143

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/171/9255143/10230.pdf

Show as PDF