Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-mars 2012

08:00 / 4 May 2012 Midsona Press release

JAN-MARS 2012 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FÖRSTA KVARTALET)

· Nettoomsättningen uppgick till 221 Mkr (262), en minskning med 16 %. Justerat för avyttrad rörelse ökade nettoomsättningen med 7 %. · Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 11 Mkr (10). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 kr (0,26). · Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 19 Mkr (11).

Koncernchefens kommentar

Midsona redovisar ett rörelseresultat om 11 Mkr (10) för det första kvartalet. Försäljningen minskade med 16 % vilket förklaras av att rörelsen HKC Egenvård (HKC) avyttrats. Justerat för avyttrad rörelse ökade försäljningen med 7 %.

Bruttomarginalen ökade från 37 % till 44 %. Ökningen är ett resultat av den renodlingsprocess som företaget håller på att slutföra. HKC avyttrades i slutet av 2011 och vi har under första kvartalet 2012 annonserat vår intention att avyttra rörelsegrenen Supply som därmed redovisas som rörelsesegment som innehas för försäljning enligt IFRS 5.

En del av likviden från HKC har använts för att investera i kärnverksamheten genom att förvärva norska Nordsveen. Det förvärvade bolaget representerar välkända varumärken såsom Biopharma, Otrivin, Nicotinell, Listerine, Paracet och Ibux i den norska dagligvaruhandeln. Nordsveen nådde en försäljning på 74 mnok med en bruttomarginal på 53 % och ett ebit resultat på 7 mnok 2011. Under andra halvan av 2011 vann Nordsveen ett par nya strategiska uppdrag vilket gör att bolaget har goda förutsättningar för försäljnings- och resultattillväxt framöver. Midsona tillträdde Nordsveen den 2 april.

Den positiva utvecklingen för kärnverksamheten, det vill säga koncernens varumärken i de tre geografiska områdena Sverige, Norge och Finland har fortsatt. Vi har ökat våra marknadsinvesteringar jämfört med samma period föregående år och det är därför glädjande att notera försäljningstillväxt. Vi ser stora försäljningsökningar för viktkontrollprodukterna Glucosanol och Atkins. Försäljningen fortsatte även att öka för direktförsäljningsverksamheten. Försäljningen för Friggs kosttillskott och Naturdiet viktkontrollprodukter minskade i linje med generella marknadsnedgångar. Under kvartalet lanserade vi flera nyheter, bland annat Naturdiet laktosfria viktprodukter, Friggs rischips och Salus Magnesium.

Under 2012 är avsikten att fortsatt fokusera på att bygga vår kärnverksamhet. Ambitionen är att skapa tillväxt för våra prioriterade varumärken, ta ansvar för utvalda licensvarumärken och framgångsrikt integrera det förvärvade Nordsveen och med detta närma oss uppfyllande av vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller

CFO Lennart Svensson, +46 (0) 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 kl 08.00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2011. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/midsona-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2012,c9255461

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/171/9255461/99a621331ca0a5a8.pdf

Show as PDF