Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonessons årsstämma beslutade idag:

16:40 / 3 May 2007 Midsona Press release

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Celina Midelfart, Sven Sandberg, Martin Svalstedt och Harald Norvik. Nya styrelseledamöter är Lennart Bohlin och Vidar Eskelund. Ny styrelseordförande blir Harald Norvik. Arvode skall utgå med 300 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter.

Val av revisorer

KPMG Bohlins AB omväljs till revisor och Alf Svensson utses till ny huvudansvarig revisor.

Beslut angående valberedning

De tre största aktieägarna i september 2007 skall utse var sin representant till valberedningen. Om en eller flera av de aktieägare som utsett valberedningens ledamöter inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna ändras.

Bemyndigande angående nyemission

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission om högst 3,5 miljoner aktier av serie B. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emission skall kunna ske kontant, mot apport, kvittning eller annars med villkor.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna skulle ske.

Malmö den 3 maj 2007

Midelfart Sonesson AB