Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson AB skriver ned immateriella anläggningstillgångar med 255 Mkr

08:06 / 18 December 2007 Midsona Press release

Som en följd av den årliga prövningen av värdet av koncernens kassagenererande enheter och att koncernens egna kapital sedan en längre tid inte motsvarar aktiens marknadsvärde har styrelsen beslutat att det bokförda värdet avseende immateriella anläggningstillgångar skall skrivas ned med totalt 255 Mkr. Behovet av nedskrivning hänför sig främst till enheterna Australian Body Care, HKC, Midelfart Sonesson Norge och Vitamex / Vitalas. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande och kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2007. Soliditeten beräknas uppgå till ca 35 % per 2007-12-31

Nedskrivningen avser goodwill, varumärken och säljrättigheter. Framtida avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar minskar med ca 8 Mkr per år från och med räkenskapsåret 2008.

Peter Åsberg, VD och koncernchef kommenterar: ”Samtidigt som vi nu skriver ned värdet på våra immateriella anläggningstillgångar har vi initierat åtgärdsprogram för att varaktigt höja lönsamheten i koncernen. Programmen väntas successivt ge effekt under 2008”.

Malmö den 18 december 2007

Midelfart Sonesson AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Peter Åsberg, VD och koncernchef, +46 730 261632 Kent Sandin, CFO, +46 705 827795