Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson AB (publ.) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

08:30 / 16 August 2004 Midsona Press release

Wilh. Sonesson AB (publ.) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004 * Nettoomsättningen 597,1 (294,3) MSEK - upp 103 % * Rörelseresultatet 51,3 (16,8) MSEK * Resultatet efter skatt 30,2 (13,0) MSEK * Vinsten per aktie 1,23 (0,51) SEK - upp 141 % * God marknadsutveckling för hälsofackhandeln i Sverige * Framgångsrik lansering av Naturdiet i dagligvaruhandeln * Morfinprodukter avyttrade med vinst - vinstprognos om 2 SEK per aktie för 2004 * Dom om fri distribution av receptfria läkemedel väntas under 2004 * Stena Adactum ökar ägandet Verksamhetsutveckling Även under andra kvartalet 2004 kan Wilh. Sonesson uppvisa kraftfulla verksamhetsförbättringar jämfört med 2003. En viktig faktor är att marknadsutvecklingen på Wilh. Sonessons nyckelmarknad, den svenska hälsofackhandeln, har varit fortsatt positiv och jämfört med 2003 bedöms tillväxten under 2004 uppgå till nästan 15 %. Ytterligare en faktor är framgångsrika produktlanseringar. Särskilt lanseringen av Naturdiet i den svenska dagligvaruhandeln uppvisar en mycket stark utveckling. Utöver produktlanseringar under perioden har ett mindre produktförvärv gjorts av läkemedlet Amosyt. Utöver förbättringarna i den löpande verksamheten gynnas koncernens resultat och finansiella ställning av ett fortsatt framgångsrikt struktureringsarbete. Avyttringen av koncernens morfinprodukter, vilka härrör från förvärvet av Bioglan i maj 2002, utgör ett naturligt led i koncernens fokusering på egenvård. Samtidigt medför avyttringen en vinst och i samband med avyttringen lämnas en vinstprognos om 2 SEK per aktie för helåret 2004. Angående de framtida möjligheterna att distribuera receptfria läkemedel har utvecklingen varit positiv för Wilh. Sonesson under andra kvartalet. I den juridiska processen om det svenska Apotekets exklusivitet att sälja receptfria läkemedel kom ett viktigt förhandsyttrande i maj 2004 från EU-domstolens generaladvokat. Generaladvokatens yttrande anger att distributionen av receptfria läkemedel bör släppas fri, och ett slutligt avgörande i frågan väntas i slutet av 2004. Vid ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2003 togs bland annat beslut om utdelning av 25 öre per aktie, val av Per Båtelson och Lennart Nylander som nya styrelseledamöter, mandat för styrelsen att överlåta egenägda aktier och att nyemittera aktier, samt tillsättande av en nomineringskommitté. Under juli månad har Stena Adactum ökat sitt ägande i Wilh. Sonesson genom förvärv av 2 miljoner aktier från Bo Håkansson. Efter förvärvet äger Stena Adactum 22,6 % av aktierna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20020/wkr0007.pdf Delårsrapport 1 jan- 30 juni 2004

Show as PDF