Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson ABs bolagsstämma - stark inledning på året

08:57 / 13 May 2004 Midsona Press release

Wilh. Sonesson ABs bolagsstämma - stark inledning på året Utdrag ur VD Bo Håkanssons anförande vid Wilh. Sonessons ordinarie bolagsstämma igår: "År 2004 har inletts betydligt bättre än föregående år. Under första kvartalet har marknadsutvecklingen varit mycket positiv med god tillväxt i de flesta verksamheterna i koncernen. Resultatet efter skatt har gått från -0,16 kr per aktie till en vinst om 0,24 kr per aktie. De tidigare positiva utsikterna för 2004 står fast." Till styrelseledamöter omvaldes Conny Karlsson, ordf, Bo Håkansson, Ewa Ställdal och Eva Vingård samt nyval av ledamöterna Per Båtelson, VD och koncernchef i Capio AB och Lennart Nylander, managementkonsult med bakgrund i Mölnlycke, Tibnor och Oriflame International. Bolagsstämman beslutade om att utse en nomineringskommitté med ledamöterna Conny Karlsson, Bo Håkansson, Berit Grönvall och Martin Svalstedt. Bolagsstämman gav styrelsen i uppdrag att utse en ersättnings- och revisionskommitté. Styrelsen bemyndigades att överlåta högst 1.874.941 B-aktier och 400 A-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med företagsförvärv. Styrelsen avser främst använda aktierna som betalning i samband med företagsförvärv. Bolagsstämman beslutade vidare att ge ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 2,5 miljoner aktier av serie B. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest mot villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa ordinarie bolagsstämma. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 0,25 kr per aktie med avstämningsdag den 17 maj 2004. Lund den 13 maj 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 98 57 22 E-mail: bo.hakansson@wilhsonesson.com Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se