Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons extra bolagsstämma godkände företrädesemission 1:3 till teckningskurs 16 SEK per aktie. Wilh. Sonesson redovisar nya finansiella mål

09:42 / 22 December 2004 Midsona Press release

- Efter förvärvet av Friggs har nu Wilh. Sonesson positionerat sig i samtliga distributionskanaler, säger Bo Håkansson, VD i Wilh. Sonesson. Efter tre år av expansiv förvärvsstrategi har styrelsen beslutat att fokusering skall ske på det operativa resultatet. Då den nordiska egenvårdsmarknaden växer med 5-6 procent årligen är det Wilh. Sonessons nya finansiella mål att växa mer än marknaden och att ha en rörelsemarginal på över 10 procent och att ha en soliditet om minst 30 procent.

Den extra bolagsstämman i Wilh. Sonesson godkände idag styrelsens beslut av den 1 december 2004 om nyemission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna i Wilh. Sonesson. Villkoren för emissionen innebär att bolagets aktieägare får teckna en ny aktie av serie B för varje tretal gamla aktier av serie A eller B. Emissionskursen är 16 SEK per aktie, vilket innebär att emissionen sammanlagt tillför Wilh. Sonesson högst cirka 131 MSEK före emissionskostnader.

Wilh. Sonesson har slutit avtal med Stena Adactum AB om en nyemissionsgaranti som innebär att Stena Adactum AB teckar de aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt.

Emissionen medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 41 028 738 SEK från nuvarande 132 463 000 SEK till högst 173 491 738 SEK, genom nyteckning av högst 8 205 748 aktier av serie B, envar aktie på nominellt 5 SEK.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 3 januari 2005. Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 28 december 2004. Prospektet beräknas komma att distribueras den 5 januari 2005. Teckning av aktier skall ske under tiden fr.o.m. den 7 januari 2005 t.o.m. den 21 januari 2005.

Wilh. Sonesson genomför nyemission i syfte att stärka bolagets finanser samt finansiera det strategiska förvärvet av Friggs, vilket innebär att Wilh. Sonesson blir ledande inom egenvårdsprodukter även i dagligvaruhandeln. Förvärvsstrukturen avseende Friggs ser ut som följer:

  • Köpeskillingen uppgår till 170 MSEK, inklusive övertagande av skulder, jämte 10 MSEK i förvärvskostnader och följdinvesteringar
  • Friggs tillgångsmassa består vid förvärvet av ett varulager om cirka 15 MESK
  • Koncernmässig goodwill och andra immateriella tillgångar uppgår till cirka 165 MSEK
  • Förvärvet finansieras genom upptagande av 90 MSEK i långfristiga lån och 90 MSEK i kortfristig räntebärande finansiering samt utnyttjande av likviditet-Förvärvet av Friggs innebär en förstärkning av Wilh. Sonesson position som det ledande egenvårdsföretaget även i dagligvaruhandeln samtidigt som nyemissionen ger oss styrka och handlingsutrymme för fortsatt tillväxt, avslutar Bo Håkansson. Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Wilh. Sonesson i nyemissionen.Lund den 22 december 2004Wilh. Sonesson AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:Bo Håkansson, VDFredrik Lindgren, CFOTfn: + 46 46 280 81 00Tfn: + 46 46 280 81 00Mobil: + 46 705 98 57 22Mobil: +46 705 616 177Om Wilh. Sonesson ABWilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.comInbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Show as PDF