Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Halvårsrapport januari - juni 2000

10:16 / 24 August 2000 Midsona Press release

Halvårsrapport Januari - juni 2000 * Resultatet efter finansnetto 11,4 MSEK (7,1) * Förvärvet av MW och Soft Center ger ett årligt resultattillskott på ca 20 MSEK med fullt genomslag from 4:e kvartalet * Wilh. Sonesson renodlar verksamheten till högteknologi, övrig verksamhet kommer att avyttras * Ökad satsning på mobil telekommunikation via satellit * Optilink klar med demonstrator, lagringsprincipen fungerar * Kraftig värdetillväxt i RVG, verksamma inom mobilt Internet * Beslut om nyemission ger 105 MSEK i kapitaltillskott för fortsatta teknologisatsningar Resultatet efter finansnetto 11,4 MSEK Wilh. Sonesson koncernen redovisar för rapportperioden en fakturering på 158,4 MSEK (141,6) vilket är en ökning med 12% jämfört med 1999. Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,4 MSEK, att jämföras med 7,1 MSEK under föregående år. Överskottsmedel från SPP ingår i halvårsresultatet 2000 med 5,3 MSEK Wilh. Sonesson renodlar verksam-heten Styrelsen i Wilh. Sonesson har idag beslutat att verksamheten skall renodlas till att endast omfatta det som idag benämns affärsområde teknologi. HelikopterService kommer under hösten att ansöka om egen notering och Wilh. Sonessons aktieinnehav kommer vid nästa ordinarie bolagsstämma att delas ut till aktieägarna. Ny ägarkonstellation kommer att sökas för Sonesson Inredningar. Wilh. Sonesson kommer även framgent att vara mån om att ha stabila kassaflöden. Dessa kommer emellertid att sökas inom områden som också verksamhetsmässigt stöttar satsningarna på företag och projekt med högt teknologi-innehåll. Fortsatta satsningar inom teknologi-området I och med förvärvet av Soft Center, som skedde med tillträde den tredje juli 2000, och uppstarten av kuvösverksamheten vid Soft Center, Soft Start, har Wilh. Sonesson erhållit ett mycket stort inflöde av företagsidéer att investera i. Uppmärksamheten har gjort att flödet av affärsförslag även ökat markant från andra håll än Ronneby/Karlskrona området. Sedan föregående rapport har investeringar gjorts i West Entertainment Solutions & Technologies, ett nystartat mjukvaruföretag inriktat på att utveckla programvara som knyter samman dagens digitala medier (Internet, mobilt Internet, WAP, etc) samt i Remando, en MSP (Management Service Provider) på bredbandsmarknaden. I skrivande stund har merparten av de öronmärkta 100 MSEK som skulle satsas i affärsområdet Teknolgi, investerats eller avtalsbundits i portföljbolagen Real Venture Group, Itact, Optilink, WEST, Remando samt i Wilh. Sonessons samarbetsprojekt med IRF (Instituet för Rymd Fysik i Kiruna) rörande telekommunikation via satellit. Kostnader hänförliga till affärsområdet Teknologi uppgår första halvåret till 2 MSEK (0 MSEK). Fortsatt satsning på mobil tele-kommunikation via satellit Wilh. Sonessons projekt avseende tele-kommunikation via satellit har visat sig ha mycket stor potential. Beslut har därför fattats om att utöka investeringen till 10 MSEK för vidareutveckling av konceptet. Projektet kommer framledes att drivas i bolagsform och 8 personer anställs initialt. Mer information lämnas på annat sätt. Kraftig värdetillväxt i mobilt internetbolaget RVG Real Venture Group etablerar sig med kontor i Hong Kong och i Boston. För att finansiera expansionen har Real Venture Group genomfört en nyemission i vilken det tyska VenCap fonden Digital Mountain tecknat aktier motsvarande 12 MSEK. Wilh. Sonesson tecknar motsvarande belopp. Värderingen innebär att Wilh. Sonessons initiala investering på 10 MSEK nu, sex månader senare, betingar ett värde om 54 MSEK. Förvärv av MW ger kraftigt resultattillskott Wilh. Sonesson har efter rapporttidens utgång tecknat avtal om förvärv av MW för 76 MDKK. MW utvecklar och tillverkar säkerhetssystem för detaljhandeln och hade under senaste räkenskapsåret en omsättning på 80 MSEK och ett resultat efter finans på 21 MSEK. Efter goodwillavskrivningar och räntor för förvärvet ger detta ett tillskott till koncernens resultat på ca 11 MSEK. Bolaget säljer sina produkter via ett distributionsnät till 55 länder. Eftersom det dyker upp många affärsidéer från Soft Center som rör just security-området, öppnar förvärvet av MW intressanta möjligheter för affärsområdet Teknologi. Optilink klar med demonstrator Utveckling av Optilinks produkter som möjliggör lagring av stora mängder data på liten yta genom holografi går enligt planerna. En demonstrator som bevisar att principen fungerar är framtagen. En ytterligare förfinad version kommer att förevisas på CEBIT-mässan i Hannover våren 2001. Utdelning av HelikopterService vid nästkommande ordinarie bolagsstämma Omsättningen för Helikopterservice uppgick första halvåret till 55,3 MSEK, en ökning med 20 procent jämfört med 1999. Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,2 MSEK (6,9 MSEK). Antalet passagerare fortsätter stadigt att öka. Första halvåret hade Helikopterservice 24% fler passagerare än under samma period 1999. Efter det att Öresundsbron öppnat den 1 juli, har nyfikenheten på densamma varit stor. Antal passagerare sjönk som förväntat i juli jämfört med juli 1999. Sommarmånaderna har dock alltid varit svåra att jämföra över åren pga. att det är en annan kategori som reser då jämfört med resten av året. Därför är det omöjligt att dra några slutsatser om Öresundsbrons påverkan förrän i höst. Som tidigare informerats om avser HelikopterService att under hösten ansöka om egen notering och Wilh. Sonessons aktieinnehav kommer vid nästa ordinarie bolagsstämma att delas ut till aktieägarna. Sonesson Inredningar växer -omsättningen ökar med 32% Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick till 103,0 MSEK - en ökning med 32 procent jämfört med 1999). Resultatet efter finansnetto uppgick första halvåret till 7,0 MSEK (3,7 MSEK) varav överskottsmedel från SPP utgör 5,3 MSEK. Största anledningen till resultattappet, exklusive SPP-medel, jämfört med 1999 är prishöjningar på material som först under andra halvåret kan kompenseras med egna prishöjningar. Nyemission - 105 MSEK Vid etablerandet av affärsområde Teknologi informerades om ambitionen att satsa 100 MSEK inom affärsområdet. Huvuddelen av dessa medel har nu investerats i intressanta företag och företagsbildningar, Real Venture Group, Itact, Optilink, West, Remando och vårt projekt avseende satellitbaserad telekommunikation. Avtalet som slöts med Högskolan Ronneby/Karlskrona i samband med förvärvet av Soft Center ger Wilh. Sonesson tillgång till rådgivning och uppdragsforskning av högskolans två professurer med tillhörande forskargrupper inom områdena datorsystemteknik med inriktning på högkapacitiva tillämpningar respektive datalogi med inriktning mot intilligenta system. Detta kommer att utgöra en väsentlig tillgång i den fortsatta utvecklingen av några av våra engagemang, bl a i projektet rörande satellitbaserad telekommunikation. Då vi nu går vidare och renodlar Wilh. Sonesson till att endast omfatta det som idag benämns affärsområde teknologi, intensifieras satsningarna i bolag med unika produkter/tjänster med hög tillväxtpotential inom främst de beskrivna områdena. För att möjliggöra satsningarna har Wilh. Sonessons styrelse därför under styrelsemötet den 23/24 augusti beslutat om nyemission. Emissionen förväntas ge ett kapitaltillskott på ca 105 MSEK (1 ny aktie á 29 kr för 3 gamla), som kommer att användas för investeringar i företag med högt teknologiinnehåll. Distribution av prospekt beräknas till vecka 38. Nästkommande rapporttillfällen Delårsrapport 9 månader 7/11 Bokslutskommuniké helår 2000 i februari 2001 Årsredovisning för 2000 i april 2001 Malmö 2000-08-24 WILH. SONESSON AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00210/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/08/24/20000824BIT00210/bit0003.xls Appendix

Show as PDF