Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons förvärv av Soft Center i Ronneby klart

11:55 / 3 July 2000 Midsona Press release

Wilh. Sonessons förvärv av Soft Center i Ronneby klart Wilh. Sonesson och Ronneby kommuns helägda bolag ABRI undertecknade idag de slutliga avtalen rörande överlåtelsen av Soft Center i Ronneby. Tillträdet sker som planerat idag, den 3 juli 2000. I och med affären ges Wilh. Sonesson rättig-heten att nyttja varumärket Soft Center och senare vederlagsfritt överta det-samma. Vidare instiftar Wilh. Sonesson, Wilh. Sonessons forskningsstiftelse, och bidrar till densamma med 1 MSEK per år, i fem år. Wilh. Sonesson får tillgång till två forskarteam inom områdena datorsystemteknik och datalogi. Som tidigare meddelats tecknade Wilh. Sonesson i mars i år ett preliminäravtal om att förvärva Soft Center i Ronneby. Efter sedvanligt due dilligence arbete har idag de slutliga avtalen tecknats. Tillträdet sker som planerat den 3 juli, 2000, dvs på måndag. I samband med tecknandet av överlåtelseavtalen, tecknades också ett dispositionsrätts-avtal rörande varumärket Soft Center. Avtalet innebär att Wilh. Sonesson har rätt att använda varumärket Soft Center. Wilh. Sonesson har samtidigt erhållit en option att vederlagsfritt överta varumärket. - För varje dag som går ökar vår övertygelse om Soft Centers potential. Sedan affären offentliggjordes har vi haft ett enormt stort flöde av möjligheter till investeringar i företagsidéer med högt teknologiinnehåll från Soft Center. Vi ser fram emot att nu kunna ta oss an dessa med full kraft, säger Fredrik Herslow, VD för Wilh. Sonesson. Soft Center är ett unikt koncept för kunskapsutveckling med syfte att skapa en intim samverkan mellan högskola och näringsliv. I Soft Center finns, förutom Högskolan Karlskrona/Ronneby, ett 70-tal företag, såväl små snabbväxande entreprenörsföretag som större världsledande. Högskolan Karlskrona/Ronneby är med sina 3.500 studenter den näst största IT-högskolan i landet efter KTH i Stockholm, och har erhållit universitetsstatus inom teknikområdet. Högskolan Karlskrona/Ronneby är den högskola, som bland jämförbara högskolor, satsar mest på forskning och utveckling. - Wilh. Sonesson med sin erfarenhet av att leda snabbväxande företag är precis den sparringpartner som entreprenörerna i Soft Center miljön behöver och vi ser fram emot att kuvösverksamheten kommer igång, säger Ronny Pettersson, ordförande ABRI, och Jan Anders Palmqvist, kommunalråd i Ronneby kommun. - För att tillvarata de investeringsmöjligheter som kommer från högskolan och företagen på Soft Center, beslutade Wilh. Sonesson att starta en kuvösverksamhet på Soft Center. Det första företaget som startats inom ramen för Wilh. Sonessons kuvösverksamhet är West Entertainment Solutions & Technologies AB, ett mjukvaruföretag som startades för två veckor sedan. Den goda relation som finns mellan Högskolan Karlskrona/Ronneby, Soft Center och Wilh. Sonesson befästs med bildandet av Wilh. Sonessons forskningsstiftelse. Stiftelsen kommer att få del i den värdetillväxt som skapas av de projekt som kommer från högskolan och som utvecklas av Wilh. Sonesson. För att komma igång får stiftelsen 5 MSEK av kommunens helägda bolag ABRI och senare ytterligare 1 MSEK per år i fem år av Wilh. Sonesson för att säkerställa att stiftelsen har medel tills värdetillväxten i projekten uppnått tillräcklig storlek. - Vi är mycket nöjda med Wilh. Sonessons inträde i Soft Center. Bildandet av Wilh. Sonessons forskningsstiftelse möjliggör en rejäl satsning inom området datorsystemteknik med inriktning mot högkapacitiva tillämpningar och inom området datalogi med inriktning mot intelligenta system, satsningar som känns spännande och som också gynnar Wilh. Sonesson, säger Per Eriksson, rektor för Högskolan Karlskrona/Blekinge. Högskolans två professurer med tillhörande doktorandtjänster till forskargrupper inom områdena datorsystemteknik med inriktning på högkapacitiva tillämpningar respektive datalogi med inriktning mot intelligenta system, kommer att finnas tillgängliga för rådgivning och uppdragsforskning för Wilh. Sonesson och Wilh. Sonessons kuvösverksamhet vid Soft Center i Ronneby. Ronneby den 3 juli 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Ronny Pettersson, Ordförande ABRI 0457 - 180 00 Jan Anders Palmqvist, Kommunalråd i Ronneby kommun 0457 - 180 00 Per Eriksson, Rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby 0708 - 24 71 06 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan (WSON) vid OM Stockholmsbörsen, är ett utveck-lingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. Företaget omsatte under 1999 drygt 300 MSEK och uppnådde ett resultat efter finansiella poster på 21,2 MSEK. Wilh. Sonesson har vid utgången av det första kvartalet 2000 ett eget kapital på 223 MSEK och en disponibel likviditet 225 MSEK vilket ger en god handlingsberedskap för framtiden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/03/20000703BIT00270/bit0002.pdf

Show as PDF