Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport Januari - mars 2000

12:58 / 28 April 2000 Midsona Press release

Delårsrapport Januari - mars 2000 * Resultat efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) * HelikopterService slår nytt passagerarrekord +31% under första kvartalet * Stora övervärden i Helikopterservice, 33 MSEK * Helikopterservice avser ansöka om notering. Styrelsen föreslår att aktierna delas ut till Wilh. Sonessons aktieägare * Stort inflöde av affärsmöjligheter från Soft Center * Wilh. Sonesson startar kuvösverksamhet på Soft Center och knyter ett vetenskapligt råd till affärsområde teknologi * Wilh. Sonesson satsar på telekommunikation via satellit * Kraftig tillväxt i Sonesson Inredningar Resultatet efter finansnetto 3,3 MSEK, (0,9) Wilh. Sonesson koncernen redovisar för rapportperioden en fakturering på 74,7 MSEK (65,2) vilket, trots försäljningen av dotterbolaget Inter Air, är en ökning med 14,0% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 1,2 MSEK, att jämföras med 2,6 MSEK under första kvartalet 1999. Minskningen beror främst på ökade kostnader i moderbolaget till följd av bemanning av detsamma. Finansnettot förbättrades tack vare försäljningen av Inter Air till 2,1 MSEK (-1,6). Resultatet är efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) vilket utgör en ökning på 246%. Stort inflöde av affärsmöjligheter från Soft Center. Wilh. Sonesson startade under rapportperioden det nya affärsområdet Wilh. Sonesson Teknologi genom att bli delägare i Itact och Ariad Ventures med spetskompetens inom området internetinfrastruktur respektive mobilt Internet. Under slutet av rapportperioden intensifierades satsningen genom tecknande av avtal om förvärv av Soft Center, ett förvärv som ger en tung förankring i teknologisk forskning och utveckling samt ett intressant flöde av projekt att investera i. Soft Center inrymmer förutom Högskolan Karlskrona/Ronneby med sin uttalade IT-inriktning, också ett 70-tal IT- inriktade företag. Sedan offentliggörandet av förvärvet har Wilh. Sonesson fått ett mycket stort antal propåer från såväl forskare vid högskolan som från företag på Soft Center om att investera i intressanta projekt med hög teknologiskt innehåll. Wilh. Sonesson har sedan förvärvet av Soft Center investerat i Optilink ett företag vid Soft Center som utvecklat ett revolutionerande holografisk 3D metod för datalagring, en metod som utökar datalagringskapaciteten ca 1000 ggr mer än med existerande metoder. Wilh. Sonesson startar kuvösverk-samhet på Soft Center och knyter ett vetenskapligt råd till affärsområde teknologi. Högskolan Karlskrona/Ronneby driver på Soft Center ett s.k. idélabb. Wilh. Sonesson Teknologi kommer att starta en kuvösverksamhet som kan ta hand om de företagsidéer som processas fram ur idélabbet. Lokalerna har redan identifierats och håller på att iordning-ställas. För att säkerställa att företaget får en bra teknisk utvärdering av de investerings-förslag som kommer upp, har Wilh. Sonesson börjat processen av att knyta ett vetenskapligt råd till sig. Redan nu kan Wilh. Sonesson tillkännage tre ledamöter, dr. Ove Petersson forskningschef, Professor och dekanus Lars Lundberg och Professor Rune Gustavsson, samtliga verksamma vid högskolan Karlskrona/Ronneby. Rådet kommer successivt att kompletteras med ytterligare medlemmar från olika håll. Wilh. Sonesson satsar på tele-kommunikation via satellit Wilh. Sonesson satsar 4 MSEK på att i samarbete med IFR (Institutet för Rymdfysik) i Kiruna studera möjlighet till telekommunikation via satellit enligt ett helt nytt koncept som är väsentligt mer kostnadseffektivt än de system som finns idag. HelikopterService slår nytt passa-gerarrekord +31% under första kvartalet Antalet passagerare som utnyttjar HelikopterServices tjänster har återigen slagit rekord. I mars passerades 10.000 gränsen vilket är ett rekord för en enskild månad. Under första kvartalet uppgick antalet passagerare till drygt 26.718 en ökning med 31% jämfört med motsvarande period 1999. Omsättningen på HelikopterService uppgick under första kvartalet till 25,1 MSEK en ökning med 4,0 MSEK jämfört med 1999. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under till 4,6 MSEK (2,9 MSEK). Stora övervärden i Helikopterservice, 33 MSEK I samband med att förhandlingar förts med helikoptertillverkare om utbyte av vår helikopterflotta har vi funnit att övervärdena i vår nuvarande helikopterflotta är betydande. Vår bedömning är att våra helikoptrar har ett värde som överstiger bokfört värde per 31 mars med 33 MSEK. Med anledning av de kraftiga övervärdena i helikopterflottan och det faktum att HelikopterService vid varje helikopterbyte tidigare upplevt samma sak, har vi i samråd med våra revisorer beslutat ändra avskrivningsreglerna så att det löpande rörelseresultatet i HelikopterService blir mer rättvisande. Redovisningsförändringen påverkar periodens resultat positivt med ca 1,2 MSEK Helikopterservice avser ansöka om notering. Som meddelats tidigare har HelikopterService slutit ett samarbetsavtal med SAS. Avtalet innebär att HelikopterServices helikoptrar blir ett av SAS alternativ för transport över Öresund, till och från Copenhagen Airport. Då vi i våra samtal med SAS funnit att expansionspotentialen för HelikopterService är betydande, har vi för att underlätta framtida kapi- talanskaffning beslutat att låta HelikopterService ansöka om egen notering. Styrelsens förslag är att aktierna i HelikopterService därefter delas ut till Wilh. Sonessons aktieägare vid lämpligt tillfälle. Kraftig tillväxt i Sonesson Inred-ningar. Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick till 49,5 MSEK - en ökning med 36,4% procent jämfört med samma period 1999 (36,3 MSEK). Ökningen är främst hänförlig till förvärvet av Tranås Skolmöbler Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick under första kvartalet till 1,8 MSEK (1,1 MSEK). Fortsatt stark finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick per 2000-03-31 till 120,7 MSEK. Kassa, outnyttjade krediter och kreditlöften uppgår sammanlagt till 225,2 MSEK vilket ger oss en fortsatt god handlingsberedskap för framtiden. Den finansiella ställningen är stark. Koncernens soliditet uppgick till 54,6%, och moderbolagets till 88,0%. Under det första kvartalet 2000 har koncernens bruttoinvesteringar uppgått till 4,1 MSEK. Nästkommande rapporttillfällen Delårsrapport, 6 månader distribueras 24 augusti, 9 månader, 7 november och bokslutskommuniké, 12 månader 2000, 15 februari 2001. Malmö 2000-04-28 WILH. SONESSON AB (publ) Fredrik Herslow Verkställande direktör För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan (WSON) vid OMStockholmsbörsen, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00680/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/04/28/20000428BIT00680/bit0003.xls Tabeller

Show as PDF