Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till bolagsstämma

10:41 / 29 March 2000 Midsona Press release

Kallelse till bolagsstämma Wilh. Sonesson ABs (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, vilken kommer att äga rum i den 27 april 2000 kl 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Kallelsen, som införs idag i Sydsvenskan, Dagens Industri och Post- och Inrikes tidningar, bifogas. WILH. SONESSON AB (PUBL) STYRELSEN Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. Wilh. Sonesson AB Stora Nygatan 61 211 37 Malmö Tel 040-350700 Fax 040-350729 e-post info@wilhsonesson.com www.wilhsonesson.com KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Wilh. Sonesson AB (publ) inbjuder aktieägarna att deltaga i ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 april 2000 klockan 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar. Efter stämman serveras lättare förtäring. Deltagande Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB måndagen den 17 april 2000 dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 18 april 2000, klockan 16.00. Anmälan att deltaga i bolagsstämman Anmälan att deltaga i stämman kan göras per telefon 040-35 07 00, fax 040- 35 07 29 eller per e-post info@wilhsonesson.com. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga i stämman måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notarieavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast måndagen den 17 april 2000. Aktieägaren måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta. Ärenden 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10.Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter 13.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15.Val av revisorer och revisorssuppleanter 16.Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande avseende nyemission 17.Övriga frågor 18.Stämman avslutas Beslutsförslag Pkt 10: Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 3 maj 2000. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC onsdagen den 10 maj 2000. Pkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter Till styrelseledamöter föreslår styrelsen åtta (8) ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen föreslår vidare två (2) ordinarie revisorer och inga revisorssuppleanter. Pkt 13: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Styrelsen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med 400 000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna att utgå enligt godkänd räkning. Pkt 14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare, representerande ca 56 % av det totala röstantalet, har föreslagit omval av ledamöterna Boris Claesson, Greg Dingizian, Fredrik Herslow, Bo Håkansson, Kurt J Johansson, Hans Källenius, Lennart Molvin samt Sven Sandberg. Pkt 15: Val av revisorer och revisorssuppleanter Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorerna Mats BC Ohlsson och Stefan Holmström från KPMG Bohlin AB. Pkt 16: Förslag till bemyndigande avseende nyemission Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och i det förra fallet kunna riktas till såväl institutionella som enskilda investerare. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas på för bolaget marknadsmässiga villkor. Malmö i mars 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00200/bit0002.pdf

Show as PDF