Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari - september 2000

09:23 / 7 November 2000 Midsona Press release

Delårsrapport Januari - september 2000 * Öresundsbron påverkar HelikopterService Malmötrafik negativt. * Resultat efter finansnetto enligt proforma 15,6 MSEK att jämföras med 15,0 för samma period 1999. Bokfört resultat 6,0 MSEK. * Wilh. Sonessons teknologisatsningar i eget bolag, diskussioner pågår om emission till utländska intressenter. * Optilinks marknad beräknas till 15-25 miljarder USD. Demonstrator visas på CEBIT-mässan 2001. * SoftCenter fullt uthyrd, driftsnetto 35 MSEK på årsbasis. * MW tillträtt 1/9-2000, nya marknader utvärderas. Wilh. Sonessons teknologisatsningar samlade i eget bolag För drygt ett år sedan delades Wilh. Sonesson ut till aktieägarna i Active Biotech. Mycket har hänt sedan dess. Etableringen av affärsområdet Teknologi kom att bli första steget i en omvandling av Wilh. Sonesson, från ett förhållandevis otydligt konglomerat till ett företag med tydlig högteknologiinriktning. Förvärvet av Soft Center i Ronneby har visat sig vara en mycket lyckad affär. I och med förvärvet har Wilh. Sonesson fått en nära koppling till framtidsinriktad forskning med betydande potential samtidigt som anläggningen genererar positiva kassaflöden. Wilh. Sonesson investerar i projekt och företag med högt teknikinnehåll, alltså inte i företag som endast utnyttjar teknik för att erbjuda produkter eller tjänster. Vi bedömer att tillväxtpotentialen i våra investeringar är mycket stor. Ett exempel är vår investering i Real Venture Group vars värde mer än femfaldigades på drygt ett halvår. Vi lägger nu teknologisatsningarna i ett bolag. Utländska intressenter har visat intresse för att delta i en emission för att uppkapitalisera detta bolag. Då satsning på högteknologiska företag innebär risktagande anser vi att det är viktigt att ha vinstgenererande verksamheter med positiva kassaflöden i grunden. Målet är att hitta verksamheter som, förutom att generera kassaflöden, också kompetens-, infrastruktur- eller nätverksmässigt stöder satsningarna inom högteknologi, som t.ex. Soft Center och MW. Wilh. Sonessons affärsidé är att med stabila kassaflöden från teknologistödjande verksam-heter som bas, investera i spännande högteknologiska projekt och idéer med stor potential. Resultat för rapportperioden Wilh. Sonesson koncernen redovisar för rapportperioden en fakturering på 249,7 MSEK (219,0) vilket är en ökning med 14,0 procent jämfört med 1999. Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,0 MSEK, och enligt proforma till 15,6 MSEK, att jämföras med 15,0 MSEK under föregående år. Exklusive HelikopterService är resultatet 3,1 MSEK, enligt proforma 12,7 MSEK, att jämföras med 5,7 MSEK för 1999. HelikopterServices passagerarnedgång på linjen Malmö-Copenhagen Airport, vilken beskrivs nedan, har påverkat årets resultat negativt med 6,4 MSEK. Dessutom har satsningarna i affärsområdet teknologi medfört kostnader på 3,1 MSEK. Resultat efter finansnetto per område: 1 Proforma2000 2000 1999 jan-sep jan-sep jan-sep Teknologi -3,1 -3,1 0,0 Soft Center Fastighet 5,7 1,9 0,0 MW 7,2 0,5 0,0 * * Sonesson Inredningar 10,7 10,7 9,8 Koncerngemensamt. samt elimineringar -7,8 -6,9 -4,1 SUMMA 12,7 3,1 5,7 HelikopterService 2,9 2,9 9,3 SUMMA 15,6 6,0 15,0 *Inklusive överskottsmedel från SPP med 5,3 mkr. Optilinks marknad beräknas till 15-25 miljarder USD. Bolagsstämman i Optilink beslutade den 6/11 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Wilh. Sonesson har erbjudits att investera ytterligare 10 MSEK i Optilink vilket skulle innebära att Wilh. Sonesson ökar sin ägarandel till 19 procent och blir därmed största enskilda ägare i bolaget. Utveckling av Optilinks produkter som möjliggör lagring av stora mängder data på liten yta genom holografisk teknologi går enligt planerna. En demonstrator i portabelt format är framtagen, den håller nu på att förfinas och kommer att förevisas på CEBIT-mässan i Hannover våren 2001. En amerikansk marknadskonsult, Technology Futures Inc, har på Optilinks uppdrag gjort en marknadsundersökning som visar att nya användningsområden för högkapacitiv data-lagring håller på att växa fram. Marknaden som förväntas ta fart 2004 beräknas ackumulerat under åren 2004-2010 uppgå till 15-25 miljarder USD. Hög aktivitet på Soft Center i Ronneby Ny VD till Soft Center Bennie Ohlsson är utsedd till ny VD för Soft Center. Han kommer närmast från Nordvästra Skånes Tidningar där han är VD och chefredaktör. Bennie har en lång erfarenhet av PR från ett flertal VD uppdrag i Sveriges mediavärld. Detta är en erfarenhet som är väsentlig i uppbyggnaden av Soft Center som ett naturligt val vid etablering för högteknologiskt inriktade företag. Soft Center fullt uthyrd Den senaste etappen i Soft Center färdigställdes under rapportperioden. Soft Center omfattar nu ca 38 000 kvadratmeter och samtliga ytor är redan uthyrda. Intresset för att få hyra lokaler på Soft Center är mycket stort och det finns ett flertal företag i kö. Soft Center innehar byggrätter för att uppföra ytterligare 25 000 kvadratmeter. Soft Center förvärvades per 1 juli och resultatet för tredje kvartalet uppgår till 1,9 MSEK. Resultateffekten ökar när den senaste etappen nu är färdigställd. Soft Center beräknas generera ett årligt driftsnetto på ca 35 MSEK och ett resultat efter finansnetto uppgående till ca 10 MSEK. 1 Soft Center fastigheten förvärvades per 1/7-2000. Pga. en helt annan kostnadsstruktur i bolagets tidigare ägarkonstellation, har tredje kvartalets siffror ansets vara representativa även för de två första kvartalen vid uträkning av proformaresultatet. MW förvärvades per 1/9- 2000. Historiska helårssiffror har legat till grund för uträkningen av proformaresultatet för årets tre första kvartal. Niomånadersproforman består av 8/12 av ett normalt helårsresultat plus utfallet för september. I proformaresultatet är hänsyn tagen till förvärvsräntor och avskrivningar på övervärden som om bolagen varit med från årets början. Soft Start får ny VD Mikael Kihlbert tillträder som VD för inkubatorn Soft Start vid årsskiftet. Mikael kommer närmast från Starthouse i Karlskrona där han varit Start-up Manager och VD för ip@home det senaste året. Dessförinnan var han projektledare på Blekinge Tekniska Högskola för Kunskapsbron och Idélabbet. CES, etablerar center för IT-säkerhet på Soft Center Blekinge Tekniska Högskola har identifierat IT-säkerhet som ett tillväxtområde och därför inrättar högskolan nu ett Centrum för Elektronisk Säkerhet (CES) på Ronneby Soft Center. CES har för avsikt att år 2002 vara ett internationellt ledande kompetenscentrum inom områdena säkerhet och integritet vid uppbyggnad och användning av elektroniska medier. Detta kommer att innebära ytterligare en idégenerator för Soft Start AB med nya affärsmöjligheter som följd. Soft Center får japansk motsvarighet Soft Center International, ett nätverk av internationella teknikparker, har tecknat avtal med teknikparken Softopia i Japan. Genom samarbetsavtalet får Soft Center i Ronneby en kontaktyta i Japan, vilket ger möjlighet att hitta investerare och partners för de idéer och företag som etablerats på Soft Center. Detta gäller inte minst för de företag som startas upp inom ramen för Wilh. Sonessons inkubator, Soft Start. Förutommed Softopia har Soft Center International hittills slutit avtal med Soft Center i Duluth i USA och förhandlingar med fler potentiella partners pågår. Soft Center International ägs indirekt av Ronneby Kommun och Wilh. Sonesson har styrelserepresentation i bolaget. MW tillträtt 1/9-2000, nya marknader utvärderas MW, som kom in i Wilh. Sonesson 1 september, utvecklas väl. Etablering av MW på ett flertal nya marknader utvärderas. Håkan Borgström tillträdde 1 september som VD för MW. Håkan kommer närmast från Apoteket AB, där han var koncernsäkerhetschef. Resultatet, för den månad som MW ingått i Wilh. Sonesson koncernen, uppgår till 0,5 MSEK. MW beräknas som tidigare angivits generera ett årligt tillskott till koncernresultatet på ca 10 MSEK (efter goodwill avskrivningar och förvärvsräntor). HelikopterService Det totala antalet passagerare uppgår efter broöppningen till en nivå som motsvarar 1997 års, med 75 000 passagerare på årsbasis. Öresundsbron har haft en negativ påverkan på HelikopterService Malmöförbindelse, medan Helsingborgstrafiken ligger på samma höga nivå som 1999. Ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnadsmassan till den nygamla nivån är under framtagande. Bolaget har samtidigt påbörjat marknadsinsatser som ganska snart bedöms påverka omsättningen positivt. Dessutom är fjärde kvartalet historiskt sett alltid bättre än det tredje i termer av antal passagerare. Bolaget besitter en unik kompetens i att bedriva linjetrafik med helikoptrar. Det finns flera platser som bland annat pga. kaotiska trafiksituationer skulle lämpa sig för helikoptertrafik till och från flygplatser. Analyser och utvärderingar pågår för att identifiera eventuella nya marknader. Resultatet för HelikopterService uppgår efter tredje kvartalet till 2,9 MSEK (9,3). I nuvarande läge bedöms bolaget inte vara moget att börsnoteras och delas ut. En försäljning av bolaget kan emellertid bli aktuell. Sonesson Inredningars omsättning ökar med 35% Omsättningen för Sonesson Inredningar uppgick till 167,8 MSEK - en ökning med 35 procent jämfört med 1999. Resultatet efter finansnetto uppgick för rapportperioden till 10,7 MSEK (9,8 MSEK), varav överskottsmedel från SPP utgör 5,3 MSEK. Rapportperiodens resultat har påverkats negativt av materialprishöjningar, vilka kompenseras genom egna prishöjningar som får genomslag först under fjärde kvartalet. Detta tillsammans med en god orderstock ger goda utsikter för 2001. Koncernen har utökats med ytterligare ett inredningsföretag, Kallin & Franzén, som ger ett positivt resultattillskott från och med kvartal fyra. Sonesson Inredningar bildar dessutom, tillsammans med sin återförsäljare i Finland, ett gemensamägt bolag som fr.o.m. årsskiftet skall marknadsföra koncernens produkter i Finland. Detta innebär att Sonesson Inredningars hela skolsortiment kommer att säljas på den Finländska marknaden. Nästkommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké helår 2000, 15/2-2001. Årsredovisning för 2000 i april 2001 Malmö 2000-11-07 WILH. SONESSON AB (publ) Fredrik Herslow VD För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00160/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00160/bit0003.xls Bilaga

Show as PDF