Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Bokslutskommuniké 2022 Generic Sweden AB

07:00 / 16 February 2023 Generic Press release

Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 2022 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 12% till 34,2 MSEK (30,5 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 44% och uppgick till 7,4 MSEK (5,1 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,33 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 MSEK (5,9 MSEK)
Januari till december 2022 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 12% till 127,7 MSEK (114,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 13% och uppgick till 25,7 MSEK (22,8 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,66 SEK (0,72 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,7 MSEK (19,9 MSEK)
  • Utdelningsförslag 1,25 kr per aktie (1,00 kr)

Notera
Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 07:00 den 16 februari 2023.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 115 TSEK under 2021 och har 20 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/