Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB - Kommuniké från årsstämman 18 maj 2022

19:00 / 18 May 2022 Generic Press release

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma den 18 maj 2022

Generic Sweden AB har den 18 maj 2022 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Följande huvudsakliga beslut fattades.
  • Årsredovisningen för 2021 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande en utdelning till aktieägarna om 1,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 20 maj 2022.

  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

  • Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande och med 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.

  • För tiden intill dess att nästa årsstämma hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)
Kent-Åke Jönsson (omval)
Stefan Widén (omval)
Bengt-Arne Molin (omval)

Erik Ivarsson (nyval)
  • Till bolagets revisor utsågs PricewaterhouseCoopers AB, med Christian Lamrin som huvudansvarig revisor.

  • Det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2022, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl 19.00 den 18 maj 2022.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/