Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB - Byte från IFRS till K3

17:00 / 15 May 2019 Generic Press release

Pressmeddelande

Styrelsen i Generic Sweden AB har beslutat att byta redovisningsstandard från IFRS till K3 från och med den 1 januari 2019.

Bakgrunden till styrelsens beslut är att bolaget ska uppfylla de krav på redovisningsstandard som en notering på nuvarande lista First North kräver, vilket är K3. Generic Sweden AB har tidigare varit noterad på First North Premier och en notering på denna lista krävde redovisningsstandard enligt IFRS. Det är styrelsens bedömning att redovisningsnivån i K3 är hög och tillfyllest för Generic Sweden.

Effekten av övergången blir

-        Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 påverkas inte av förändringen.

Koncernens eget kapital per 20190101 minskar från 27,9 MSEK till 22,0 MSEK.

Beskrivning och kvantifiering av övergångseffekter och justeringar relativt tidigare

publicerade delårsrapporter framgår nedan tillsammans med omräknade delårsrapporter för Q1 - Q4 2018.

Övergång till K3

Generic Sweden AB har tidigare tillämpat International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Därtill

har tillämpats Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterade

koncernredovisningsregler för koncerner och tillämpliga delar.

Från och med 1 januari 2019 upprättar Generic sin års- och koncernredovisning enligt reglerna

för K3. Övergångstidpunkten till K3 är 1 januari 2018.

Det som påverkar redovisningen är

-        Årlig avskrivning av goodwill beräknas från tillkomstdatum år 2009 under 10 år.

-        Resultat av avvecklad verksamhet redovisas på aktuell redovisningspost.

Stockholm den 15 maj 2019

Styrelsen i Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632

Notera 

Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.17.00 den 15 maj 2019. 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligareinformation om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/