Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kallelse till Årsstämma i Generic Sweden AB

12:00 / 12 April 2019 Generic Press release

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. 

RÄTT TILL DELTAGANDE 

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 9 maj 2019, dels anmält sin avsikt att delta senast torsdagen den 9 maj 2019.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 9 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE 

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till info@generic.se,per telefon 08-601 38 00 eller per telefax 010-150 38 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

   (i)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

            koncernbalansräkning,

        (ii)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

                samt

              (iii)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
3. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
4. Beslut om valberedning
5. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 8 (ii)) 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 17 maj 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 22 maj 2019. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 15 maj 2019.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 9-11)

Valberedningen, som består av Fredrik Svedberg (Krantz Svedberg Förvaltning AB), ordförande, Jens M. K. Ismunden (Grenspecialisten AB) och Kjell Arvidsson föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Kent-Åke Jönsson, Stefan Widén och Niclas Granholm

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter

Revisorsarvode: enligt löpande räkning

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor)

Ägare till cirka 70 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att de avser att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

VALBEREDNING (PUNKT 12) 

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2020 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13) 

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt särskilda incitamentsprogram utgå. Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga 50 procent av den fasta lönen, ska bestämmas utifrån i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Sådan ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

DOKUMENTATION 

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2019

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligareinformation om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/