Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB  Årsredovisning 2018

12:00 / 29 April 2019 Generic Press release

Generic Sweden AB

Org nr 556472-3632

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll                                                                                                  Sida

-     VD ordet                                                                                               2

-     Förvaltningsberättelse                                                                           4

-     Koncernresultaträkning                                                                      11

-     Koncernbalansräkning                                                                        12

-     Koncernens förändringar i eget kapital                                              14

-     Kassaflödesanalys för koncernen                                                       15

-     Moderbolagets resultaträkning                                                           17

-     Moderbolagets balansräkning                                                             18

-     Moderbolagets förändringar i eget kapital                                          20

-     Kassaflödesanalys för moderbolaget                                                  21

-     Aktien och Femårsöversikt                                                                 23

-     Noter, gemensamma för moderbolag och koncern                             27

-     Revisionsberättelse                                                                             71

-     Styrelse och koncernledning                                                               75

-     Definition av nyckeltal                                                                       77

-     Årsstämma                                                                                          77

-     Adresser                                                                                              78

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i TSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-

förordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 12.00 den 29 april

2019.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligareinformation om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/