Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB - Årsredovisning 2016

12:00 / 25 April 2017 Generic Press release

VD-ordet

Förbättrat rörelseresultat

Konsultrörelsen har sin största leverans inom försvarssektorn med Försvarets Materielverk (FMV) som huvudkund och cirka 70 % av omsättningen är hänförlig hit. Resterande del av leveranserna är till övrig offentlig sektor, samhällssäkerhet och till industrin med produktutvecklande företag inom energi, telekom, transport/infrastruktur samt medicinsk teknik.

Under året har konsultverksamheten både erhållit och genomfört ett flertal uppdrag från FMV, exempelvis rörande Marksensorsystem, systemarbete BMS och TDL, Satkom Stridsledningsradar samt från bl.a. SLS IT, Statens Fastighetsverk och Telia Company.

Vi äger sen tidigare 20 % i NESP (Network Enabling System Partner AB), som har ramavtal med FMV inom området Systemarbets- och livscykelstöd FM Ledningssystem. Under året har ett stort antal löpande avtal genererats via NESP med ramavtalet som bas.

Konsultverksamheten genererade ett positivt rörelseresultat om 2,2 MSEK på en omsättning om 56,3 MSEK för år 2016.Vårt konsultarbete kännetecknas av hög kvalité och effektivitet, vilket skapar förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

Konsultverksamhetens målsättning är att vara en av de ledande leverantörerna av konsulttjänster inom verksamhetskritisk kommunikation till Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV). Konsultverksamheten kan idag erbjuda djup teknisk kompetens inom kommunikation, sensorteknik, säkerhet och underhållsteknik samt domänkunskap inom Sjö och Mark, Flyg och Ledning.

Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med eget radionät för kritisk kommunikation och våra kunder är företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Merparten av alla räddningstjänster, landsting, polisen, samtliga svenska mobiloperatörer, största bank- och försäkringsbolagen samt privata larmföretag använder våra lösningar för sin verksamhetskritiska kommunikation. Telekomverksamhetens omsättning och resultat ökade till följd av satsningarna inom Messit. Under året har vi fått nya kunder inom området Messit, vilket har bidragit till att behålla den höga vinstmarginalen. Telekomverksamheten fortsätter att redovisa både hög lönsamhet och stabil efterfråga.

Affärsområdet Messit erbjuder ett komplett utbud av meddelandetjänster som kombinerar SMS, e-post, fax och larmtjänster till företag, myndigheter och organisationer med extremt höga krav på tillgänglighet, säkerhet och service. Arbetet med nätförstärkande åtgärder i Minicallnätet har fortsatt och kommer att fortsätta under 2017 och syftet är att trygga Minicalls position för lång tid framåt. Genom att gå över till en mer modern IP-baserad teknik i distributionsnätet ska det skapas möjligheter för bättre driftsäkerhet, högre tillgänglighet, större flexibilitet samt med fortsatt extremt hög tillförlitlighet.

Telekomverksamheten har marknadens starkaste utbud av tillförlitlig kommunikation med ett flertal unika tjänster och kombinationer av SMS, e-post, Minicall, GSM och e-fax. Fokus för verksamheten är att stärka positionen som en av de ledande leverantörerna av tids- och verksamhetskritiska meddelanden i Sverige och att skapa tillväxt.

Stockholm den 19 april 2017

Fredrik Svedberg, VD och koncernchef

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/