Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB - Kallelse till Årsstämma 2016

10:14 / 8 April 2016 Generic Press release

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 3 maj 2016, dels anmält sin avsikt att delta senast tisdagen den 3 maj 2016.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 3 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ), Hangövägen 18, 115 41 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post till info@generic.se,per telefon 08-601 38 00 eller per telefax 08-716 01 03. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

   (i)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

            koncernbalansräkning,

        (ii)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

                samt

              (iii)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

    9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

  11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

  12. Beslut om valberedning

  13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

  15. Avslutning

UTDELNING (PUNKT 8 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2015. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 12 maj 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 17 maj 2016. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är tisdagen den 10 maj 2016.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 9-11)

Valberedningen, som består av Fredrik Svedberg (Krantz Svedberg Förvaltning AB) och Martin Gren (Grenspecialisten AB) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Erik Gabrielson

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Kent-Åke Jönsson, Erik Gabrielson och Stefan Widén (för mer information, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida)

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter

Revisorsarvode: enligt löpande räkning

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Magnus Brändström

Ägare till 70 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att de avser att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

VALBEREDNING (PUNKT 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2016, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2017 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt särskilda incitamentsprogram utgå. Pensionsvillkoren för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga 30 procent av den fasta lönen, ska bestämmas utifrån i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Sådan ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

BOLAGSORDNING (PUNKT 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen varigenom orten för styrelsens säte ändras från Nacka till Stockholm. Bolagsordningens § 2 ska därefter lyda:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Nacka i april 2016

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 110 Mkr under 2015 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/