Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2009

08:30 / 27 August 2009 Generic Press release

Januari – juni 2009

 • Nettoomsättningen minskade med 12,8 % till 111 464 (127 864) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till 775 (4 973) kSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 935 (4 973) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 997 (85) kSEK och rörelsemarginalen uppgick till -9,0 (0,1) %.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 412 (-1 070) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 (-0,20) SEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2 533 (-1 856) kSEK.
 • Generic arbetar från och med 2009 i en ny och mera kostnadseffektiv koncernstruktur.
 • Nya verkställande direktörer har utnämnts i moderbolaget, Generic Mobile, Generic Systems och Generic Solutions.
 • Rationaliseringsprogrammet fortsätter under 2009 parallellt med offensiva satsningar för att öka intäkterna.
 • Omstruktureringskostnader har belastat resultatet under perioden med cirka 5 700 kSEK. Ett 15-tal personer har sagts upp under februari 2009 på grund av arbetsbrist.
 • Moderbolaget har förvärvat minoritetens aktier i Generic Mobile.VD-KOMMENTARKonsultverksamheten i Generic har under flera år haft dålig lönsamhet och vissa perioder även gått med förlust. Huvudorsaken till detta är att bolaget inte har lyckas med den tillväxtstrategi som valts. Kostnaderna för den organisation som skapades för att uppnå eftersträvad tillväxt har varit för höga i förhållande till verksamhetens omfattning. Den goda lönsamheten i telekomverksamheten har delvis kompenserat för lönsamhetsproblemen inom konsultrörelsen.Ett rationaliseringsarbete har nu pågått under ett drygt år för att skapa ekonomisk balans i koncernen. Byte av VD-poster och uppsägningar av personal har genomförts, vilket har lett till omstruktureringskostnader på 5 700 kSEK. Under andra kvartalet har ytterligare händelser inträffat som försvårar situationen. Som en följd av lågkonjunkturen har Generic Mobile tappat intäkter och därmed fått försämrad lönsamhet. Inom konsultverksamheten har ett antal konsulter beslutat sig för att lämna bolaget och de minskade intäkter som detta medför gör att de besparingar som hittills har genomförts inte räcker till.Trots lågkonjunktur och ett ansträngt läge för bolaget finns det ändå en hel del att glädja sig åt. Generic Solutions har efter lång tid utan lönsamhet nått ett positivt resultat under andra kvartalet och bolaget har haft hög beläggning under hela perioden. Generic Systems har också varit lönsamt, trots en lägre beläggning än normalt och Generic Mobile har fått flera nya affärer inom affärsområdet Messit. Sammantaget har juni månad varit en bra månad med positivt rörelseresultat i koncernen och i alla tre rörelsedrivande bolag.I den situation Generic nu befinner sig krävs mer omfattande åtgärder än enbart fortsatta kostnadsbesparingar. En handlingsplan för att skapa lönsamhet med de verksamhetsvolymer vi nu ser framför oss kommer att genomföras under hösten. Planen fokuserar på lönsamhetsförbättringar genom såväl kostnadsminskningar som intäktsökningar. Genom ökad satsning på försäljning kan vi öka beläggningen och därmed intäkterna i Generic Systems. Vi skall också öka beläggningen och volymerna i båda konsultbolagen genom strategiska rekryteringar. I Generic Mobile satsar vi t ex på att öka intäkterna främst genom försäljning med hjälp av samarbetspartners. I handlingsplanen ingår också att utveckla vår strategi och vision. Detta är nödvändigt speciellt då vi har så många nya personer på ledande befattningar i koncernen.Under juni har moderbolaget enligt avtal förvärvat minoritetens aktier i Generic Mobile.

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 150 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF