Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kommuniké från Generics årsstämma 2009

20:01 / 14 May 2009 Generic Press release

Vid dagens årsstämma i GENERIC SWEDEN AB presenterade Hans Nilsson, Verkställande direktör till och med första kvartalet 2009, och Peter Jansson, verkställande direktör sedan 6 april, de viktigaste händelserna under 2008 och första kvartalet 2009.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2008.

Årsstämman beslutade att aktieutdelning ej skall utgå för 2008.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter.

Årsstämman beslutade om val av följande styrelseledamöter: Omval av Stig-Arne Larsson, Hans Nilsson, Göran Tuvstedt, Peder Swenman, Rickard Asp och Arne Lindberg samt nyval av Marie Reinius och Kenth-Åke Jönsson.

Styrelsearvodet fastställdes till 450 000 kr att fördelas på så sätt att styrelsens ordförande erhåller 150 000 kr och övriga ej anställda ledamöter erhåller 75 000 kr vardera.

KPMG:s uppdrag löper vidare med tre år kvar på mandatperioden. Då mandatperioden för företagets revisor sedan 9 år, Auktoriserad revisor Birgitta Johansson Vognsen, enligt gällande rotationsregler för revisorer, går ut i samband med stämman våren 2009, har KPMG AB utsett Auktoriserad revisor Anders Malmeby till ny huvudansvarig revisor från och med 2009. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning. Årsstämman beslutade att det inför årsstämman 2009 tillsätts en valberedning genom att de fyra största aktieägarna per 31 augusti, om de så önskar, under september 2008 utser var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Dessutom skall styrelsens ordförande utse en representant för de mindre aktieägarna som skall beredas plats i valberedningen.

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning får inte överstiga 30 % av den fasta lönen.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag så att kallelse skall ske i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Beslutet är villkorat av att en ändring i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stig-Arne Larsson till styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: Peter Thysell, CFO, e-post: Tel 08-601 38 00 

Generics pressmeddelanden finns på www.generic.se.

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 170 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF