Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Årsstämma I Generic Sweden Ab (Publ)

16:31 / 6 April 2009 Generic Press release

Aktieägarna i Generic Sweden AB, 556472-3632, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2009 kl. 17.30, Konferenscenter Factory, Augustendalstorget 6, Nacka Strand.

A. Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden (f.d. VPC) förda aktieboken den 8 maj 2009. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistre-rade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Anmälan om deltagande skall ske till bolaget senast den 8 maj 2009, kl 16.00. Anmälan sker till e-post: eller på hemsidan www.generic.se/anmalan. Vid anmälan per post till Generic Sweden AB, Box 4023, 131 04 NACKA. Märk kuvert ”årsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-601 38 75.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som anges ovan.

B. Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 6. VD:s anförande samt framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om disposition beträffande bolagets vinst/förlust c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter 10. Val av revisorer 11. Beslut om valberedning 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 13. Ändring av bolagsordningen 14. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid årsstämman (1) Valberedningen föreslår att Stig-Arne Larsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Val av styrelse och revisorer samt deras arvoden (punkt 8-10) Valberedningen, representerad av de fyra största ägarna, består av Lars-Åke Helgesson (företräder Marinus företagskapital i Bromma AB), Hans Nilsson (f.d. koncernchef i Generic), Peder Swenman (anställd i Generic) och Arne Lindberg (anställd i Generic) samt Stig-Arne Larsson(styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara 8 (åtta), utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Larsson, Göran Tuvstedt, Hans Nilsson, Peder Swenman, Rickard Asp och Arne Lindberg samt nyval av Kenth-Åke Jönsson och Marie Reinius.

Kenth-Åke Jönsson (född 1951) är civilingenjör och har tidigare bl.a. varit koncernchef för Telub AB och vice VD i SAAB AB och har stor erfarenhet av försvarssektorn.

Marie Reinius (född 1961) är civilekonom och har tidigare arbetat inom stora och små företag i ledande befattningar och är nu VD för Svenska Riskkapitalföreningen SVCA.

Styrelsearvode föreslås utgå med ett belopp om sammanlagt 450 000 kronor att fördelas på så sätt att styrelsens ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ej anställda ledamöter erhåller 75 000 kronor vardera.

Revisorerna och deras arvode Vid årsstämman 2008 valdes KPMG AB för en mandatperiod av fyra år med Auktoriserad revisor Birgitta Johansson Vognsen som huvudansvarig. Då Birgittas mandatperiod enligt gällande rotationsregler för revisorer, går ut i samband med stämman våren 2009, har KPMG AB utsett Auktoriserad revisor Anders Malmeby till ny huvudansvarig revisor från och med 2009. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning. Valberedning (punkt 11) Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2010 består av de fyra största aktieägarna. Under september 2009 utser de var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Ordföranden för valberedningen väljs av dess egna ledamöter, dock skall inte styrelsens ordförande vara ordförande för valberedningen. Namnet på de fyra representanterna, vem de representerar och vem som utsetts till ordförande för valberedningen skall offentliggöras så snart representanterna har utsetts, dock, om möjligt, senast sex månader före årsstämma 2010. Ingen särskild ersättning skall utgå för arbete i valberedningen.

Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om en ledamot av valberedningen av detta eller annat skäl lämnar valberedningen, skall – i samråd med dess kvarvarande ledamöter – någon annan stor aktieägare utse representant att utgöra ledamot av valberedningen.

Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2010 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisorer samt (v) utseende av valberedning inför årsstämman 2011.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12) Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga 30 % av den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Ändring av bolagsordningen (punkt 13) Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelse § 8 till de regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri.”

Föreslagen lydelse: ” Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och den nya lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster Per avstämningsdag för rätt att få delta i årsstämman (torsdag 14 maj 2009) uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 828 900.

Övrigt Årsredovisningen för 2008 kommer senast den 10 april 2009 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Augustendalstorget 3, 6 tr. Nacka Strand, och på bolagets hemsida www.generic.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär detta och samtidigt uppger sin postadress.

Välkomna!

Nacka i april 2009

Styrelsen Generic Sweden AB (publ)

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 170 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF