Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Kallelse Till Extra Bolagsstämma I Generic Sweden Ab (Publ)

15:54 / 6 November 2009 Generic Press release

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ), 556472-3632, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23 november 2009 kl. kl 17.00 i Tornvillan, Augustendalsvägen 36, Nacka Strand.

Rätt att deltaga och anmälan

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden (f.d. VPC) förda aktieboken tisdagen den 17 november 2009. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Anmälan om deltagande skall ske till bolaget senast tisdagen den 17 november 2009, kl 16.00. Anmälan sker till e-post: eller på hemsidan www.generic.se/anmalan. Vid anmälan per post till Generic Sweden AB, Box 4023, 131 04 NACKA. Märk kuvert ”extra bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-601 38 75.

Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som anges ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier 7. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och suppleanter 8. Beslut om valberedning 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1) Valberedningen återkommer med förslag på ordförande i god tid före bolagsstämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 6) I syfte att stärka bolagets finansiella ställning och för att möjliggöra en mer långsiktig utveckling av verksamheten har styrelsen den [5] november 2009 fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Nyemissionen skall genomföras med företrädesrätt för bolagets aktieägare på i huvudsak följande villkor. Genom emissionen skall aktiekapitalet öka med högst 4.370.496 kronor genom utgivande av högst 5.463.120 nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier i bolaget teckna fyra (4) nya aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen skall vara den 26 november 2009 varvid fyra (4) teckningsrätter erhålles för varje aktie i bolaget. För teckning av en (1) ny aktie krävs fem (5) teckningsrätter. Teckning av ny aktie skall kunna ske under tiden från och med den 30 november 2009 till och med den 14 december 2009. Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätt skall ske på särskild anmälningssedel under samma tid. Emissionskursen uppgår till 1,85 kronor per aktie. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt skall ske senast den dag som anges i beskedet om tilldelning eller i vart fall senast den 23 december 2009. Beslutet är villkorat av att emissionen till fullo täcks in av teckningsförbindelser och garantier. Besked härom kommer att presenteras i god tid före bolagsstämman.

Val av styrelse samt beslut om valberedning (punkt 7 och 8) Valberedningen återkommer med förslag på dessa punkter i god tid före bolagsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 6 828 900.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan kommer att, tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, senast den 9 november 2009 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Augustendalstorget 3, 6 tr. Nacka Strand, och på bolagets hemsida www.generic.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär detta och samtidigt uppger sin postadress.

Välkomna!

Nacka i november 2009

Generic Sweden AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: peter.jansson@generic.se, tel: 08-601 38 00 Peter Thysell, CFO, e-post: peter.thysell@generic.se, tel 08-601 38 00

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF