Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

15:30 / 22 April 2021 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 3,3% och uppgick till 462,7 (447,8) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 1,0% och uppgick till 308,4 (305,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,7 (68,2)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,2% och uppgick till 227,9 (220,9) MSEK, per stamaktie av serie A 1,25 (1,21) kr.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 990 (950) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 31 584,4 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 100,4 (61,9) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 301,3 (203,7) MSEK, per stamaktie av serie A

1,54 (1,07) kr.
  • Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Stockholm den 22 april 2021

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl 15:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/