Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån

14:30 / 10 August 2020 Fastpartner Press release

Fastpartner offentliggjorde den 20 juli 2020 att bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 200 MSEK inom en befintlig ram om 1 500 MSEK (ISIN: SE0012455400). I och med emissionen av obligationerna och i enlighet med villkoren för dessa skall Fastpartner ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av obligationslånet har Fastpartner upprättat ett prospekt.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Fastpartner kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 12 augusti.

Prospektet finns tillgängligt på Fastpartners hemsida, www.fastpartner.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Stockholm den 10 augusti 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2020 kl 14:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/