Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

15:00 / 23 April 2020 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 13,1% och uppgick till 447,8 (395,9) MSEK.
 
  • Driftnettot ökade med 18,3% och uppgick till 305,5 (258,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 68,2 (65,2)%.
 
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25,7% och uppgick till 220,9 (175,7) MSEK, per stamaktie av serie A 1,21 (0,97) kr.
 
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (840) MSEK.
 
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 29 955,1 (28 172,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 61,9 (576,9) MSEK
 
  • Resultat efter skatt uppgick till 203,7 (579,1) MSEK, per stamaktie av serie A 1,07 (3,15) kr.
 
  • Den 5 mars tillträdde Fastpartner fastigheten Herrjärva 3 i Solna. Fastighetens årliga hyresintäkter uppgår till cirka 78 MSEK.
 
  • Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020. I bokslutskommunikén 2019 meddelade bolaget att nya mål skulle presenteras i denna delårsrapport. Med anledning av rådande situation som Sverige och övriga världen befinner sig i kommer nya mål att presenteras när marknadsläget efter Covid-19 har stabiliserats.

 
Stockholm den 23 april 2020

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör,
telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

 
Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 kl 15:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/