Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2020

15:30 / 21 October 2020 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 8,7% och uppgick till 1 339,6 (1 232,2) MSEK.

  • Driftnettot ökade med 13,0% och uppgick till 968,4 (857,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 72,3 (69,6)%.

  • Förvaltningsresultatet ökade med 13,1% och uppgick till 703,4 (622,1) MSEK, per stamaktie av serie A 3,85 (3,44) kr.

  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 950 (875) MSEK.

  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 30 168,0 (28 172,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 50,1 (1 167,4) MSEK.

  • Resultat efter skatt uppgick till 575,0 (1 772,5) MSEK, per stamaktie av serie A 2,88 (9,64) kr.

  • Fastpartner har redan uppnått ställda mål för år 2020 gällande det rullande förvaltningsresultatet. Nya mål för år 2025 har fastställts av styrelsen. Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

 

Stockholm den 21 oktober 2020
 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl 15:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/