Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

11:00 / 8 July 2014 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna för perioden januari - juni ökade med 25,6% och uppgick till 450,2 (358,4) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 30,6% och uppgick till 297,8 (228,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,1 (63,6)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 185,6 (132,1) MSEK, per stamaktie 3,50 (2,49) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 388 MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 10 182,1 (9 563,1) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
  • Resultat efter skatt uppgick till 228,8 (101,4) MSEK, per stamaktie 4,31 (1,91) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå sedan tidigare kommunicerade nedan angivna mål:

-       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr (uppnått)
-       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
-       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
-       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2014 kl 11:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/