Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 2013

14:00 / 25 February 2014 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna för år 2013 ökade med 19,8% och uppgick till 765,9 (639,3) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 26,4% och uppgick till 496,3 (392,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad  om 64,8 (61,4)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 303,3 (222,3) MSEK, per aktie 5,71 (4,19) kr.
Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 358 MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 563,1 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.
  • Resultat efter skatt uppgick till 272,5 (336,5) MSEK, per aktie 5,13 (6,38) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:

-       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
-       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
-       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
-       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,10 (2,75) kr per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.
  
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2014 kl 14:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/