Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner emitterar ytterligare 100 miljoner kronor under Obligationslån 2014/2018

07:45 / 16 October 2014 Fastpartner Press release

FastPartner offentliggjorde den 17 mars 2014 att bolaget emitterade ett fyraårigt obligationslån om 400 miljoner kronor. FastPartner har nu emitterat ytterligare 100 miljoner kronor under obligationslånet, vilket innebär att dess rambelopp om 500 miljoner kronor därmed är utnyttjat till fullo. Obligationslånet, som är icke säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,25 procentenheter. De ytterligare obligationerna har emitterats till en kurs om 98,70 procent av nominellt belopp och har slutligt förfall den 21 mars 2018.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål som investeringar i befintligt fastighetsbestånd, fastighetsförvärv och eventuell omstrukturering av låneportföljen. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och FastPartner kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities har varit finansiell rådgivare till FastPartner i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare.

Stockholm den 16 oktober 2014

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB

Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 oktober 2014 kl 07:45.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/