Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

12:00 / 23 October 2014 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 25,0% och uppgick till 684,9 (547,8) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 27,7% och uppgick till 458,4 (359,1) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,9 (65,6)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 287,7 (213,7) MSEK, per stamaktie 5,42 (4,02) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 388 MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 10 419,8 (9 563,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 313,5 (196,8) MSEK, per stamaktie 5,90 (3,71) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:

-       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr (uppnått)
-       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
-       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
-       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

  
Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl 12:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/