Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner beslutar om ändrad utdelningspolicy samt förslag om bemyndigande avseende emission av preferensaktier

08:00 / 26 March 2013 Fastpartner Press release

Styrelsen i FastPartner AB (publ) har beslutat att anta ny utdelningspolicy samt lämna förslag om bemyndigande avseende emission av preferensaktier enligt nedan.

Utdelningspolicy: FastPartners utdelningspolicy är att utdelningen till stam- och eventuella preferensaktieägare sammanlagt ska uppgå till minst en tredjedel av resultatet före skatt och orealiserade värdeförändringar.

Därutöver kan styrelsen komma att föreslå att vinster av engångskaraktär kan överföras till aktieägarna. Vid bedömning av utdelningens storlek beaktas bolagets investeringsalternativ, finansiella ställning och kapitalstruktur.

Bemyndigande: Med ändring av tidigare beslut att föreslå årsstämman att fatta beslut om emission av preferensaktier, föreslår styrelsen årsstämman att fatta beslut om ett bemyndigande som innefattar rätt att emittera preferensaktier.     

Stockholm den 26 mars 2013    

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2013 kl 08:00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-beslutar-om-andrad-utdelningspolicy-samt-forslag-om-bemyndigande-avseende-emission-av-pr,c9391205

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9391205/106655.pdf

Show as PDF