Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013

12:00 / 24 October 2013 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 15,7% och uppgick till 547,8 (473,6) MSEK.   

· Driftnettot ökade med 23,8% och uppgick till 359,1 (290,1) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 65,6 (61,3)%.    

· Förvaltningsresultatet uppgick till 213,7 (167,0) MSEK, per aktie 4,02 (3,18) kr.      Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 326 MSEK.    

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 219,7 (7 834,0) MSEK. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.    

· Resultat efter skatt uppgick till 246,7 (197,3) MSEK, per aktie 4,65 (3,77) kr.    

· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål: -       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr -       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK -       Ett driftnetto överstigande 650 MSEK -       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK    

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl 12:00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---30-september-2013,c9487165

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9487165/175273.pdf

Show as PDF