Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner avser att avyttra återköpta aktier

12:00 / 9 March 2012 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ) avser att genomföra en försäljning av upp till 2 332 000 återköpta aktier i FastPartner. FastPartners innehav av egna aktier uppgår före försäljningen till 2 943 212 aktier.

Avyttringen skall ske i enlighet med det volymundantag som medges för blockaffärer enligt NASDAQ OMX regelverk för köp och försäljning av egna aktier. Försäljningen skall ske inom det vid försäljningstillfället registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

FastPartner nettoinvesterade drygt 850 MSEK i fastigheter under 2011 och har hittills under 2012 härutöver förvärvat resterande 50% av de nio delägda fastigheterna i Gävle.

Försäljningen avses ske med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på FastPartners årsstämma den 28 april 2011

Stockholm den 9 mars 2012

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB Tel: 08 - 402 34 65

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2012 kl 12:00.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/fastpartner-avser-att-avyttra-aterkopta-aktier,c9229877

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2111135&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF