Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

12:00 / 25 October 2012 Fastpartner Press release

· Hyresintäkterna för perioden januari - september ökade med 38,0% och uppgick till 473,6 (343,3) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter.

· Driftnettot ökade med 28,9% och uppgick till 290,1 (225,0) MSEK. Ökningen är hänförlig till nyförvärvade fastigheter.

· Förvaltningsresultatet uppgick för perioden till 167,0 (144,3) MSEK, per aktie 3,18 (2,84) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter samt ökade finansiella kostnader till följd av högre upplåning i samband med förvärven och högre marknadsräntor.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 7 266,8 (5 990,3) MSEK. Resultatet har påverkats positivt med 97,6 (91,5) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt uppgick för perioden till 197,3 (116,8) MSEK, per aktie 3,76 (2,30) kr. Förändringen påverkas främst av ökat driftnetto till följd av nyförvärvade fastigheter, högre finansiella kostnader till följd av fastighetsförvärv samt lägre negativa värdeförändringar av finansiella instrument och en orealiserad valutakursvinst på bolagets EUR.lån.

· FastPartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012. Detta bedöms vara möjligt att uppnå genom förvärv av nya fastigheter och utveckling av befintliga fastigheter och byggrätter med en sammantagen investeringsvolym om cirka 500 MSEK under det sista kvartalet 2012.

· Under nuvarande marknadsmässiga förutsättningar är det FastPartners mål att i slutet av 2014 uppnå nedan mål:            -       Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr            -       Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK            -       Ett driftnetto på 650 MSEK            -       Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 kl 12:00.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---30-september-2012,c9324557

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/878/9324557/59348.pdf

Show as PDF