Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2020

18:30 / 6 May 2020 CTT Systems Press release

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2020 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

I enlighet med vad som meddelats i kallelsen har VD-anförandet spelats in för publicering efter stämman. Anförandet återfinns under följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-agm-2020 (https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jWG18-0004l4-3y&i=57e1b682&c=8AGxq0JcczmOxLrs7RZBoBgUXPJ4OcaSF2vWq9ROxIOKDbKPiS3bW09ac_JaZYHkAkQdLyeznKLs8uOGPHF_DNJHTWHJIO-LJV71wKYH76-hiCmNiLqJKJo-hvltz-k6XQYQT1y2pXMvsAHOFujBGfwiCHlxJaHjCXVLvIpXkXGRRslqb4upiNN4CAHkKWvZJ0-7fne-zkzr2JJv1cS0xJP57MGRG6uOZ0tM1teFAowrMPVCRcu-SFbP-T9Mz9GKZNGu3MOeX6ZWzaqUCA-IFg)

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 4,05 SEK/aktie.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter. Mats Lundin hade avböjt omval.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Anna Höjer. För mer information om den nya ledamoten hänvisas till kallelsematerialet för årsstämman.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att ett årligt oförändrat arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå oförändrat med 55 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot.

Ordning för valberedningen

Stämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende ordning för valberedningen och att gällande principer inte ska ändras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

Återköpsbemyndigande

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Bemyndigandet att besluta om återköp av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolagsordningsändring

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen ska justeras på ett antal punkter för att anpassa bolagsordningen efter vissa lagändringar som har trätt i kraft eller förväntas träda i kraft under året.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01, E-post: torbjorn.johansson@ctt.se                  

eller

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05, E-post: daniel.ekstrand@ctt.se

Besök även: www.ctt.se

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det finns som tillval på A350XWB och kommer erbjudas som SFE-tillval på Airbus A320familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se

                                                                                                                                                                                            

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan 18:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/