Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 13 maj 2015

19:30 / 13 May 2015 CTT Systems Press release

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Mats Lundin till ordinarie styrelseledamöter.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Göran Bronner, koncernfinanschef (CFO) Swedbank.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 0,40 SEK/aktie.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inrätta en vinstandelsstiftelse till förmån för koncernens anställda.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se                     

eller

Mikael Brate, CFO CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 eller E-Post: mikael.brate@ctt.se         

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl 19:30 (CET).

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. Fler än 700 flygplan opererar med CTTs system hos mer än 40 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/