Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Catron träffar uppgörelse med FMV

16:00 / 15 May 2014 CTT Systems Press release

TT SYSTEMS (CTT), världsledande på att förhindra kondensation i flygplan och att höja luftfuktigheten i flygplanskabinen, meddelar att dotterbolaget Catron Elektronik AB (Catron) har träffat avtal med FMV i det så kallade LUF-projektet som innebär att projektet termineras. Detta medför en resultatpåverkan av engångskaraktär om -23,4 MSEK som belastar koncernens Q1 2014 resultat.

I pressmeddelande den 5 mars 2014 informerade CTT om att FMV har för avsikt att terminera utvecklingskontraktet avseende kommunikationssystemet för klargörning av flygplan (LUF). Utkomsten av de diskussioner och förhandlingar som pågått sedan dess innebär en uppgörelse för hur projektet skall avslutas.

För Catron innebär uppgörelsen en resultatpåverkan om -23,4 MSEK.

I moderbolaget har nedskrivningar skett med 29,4 MSEK, kvarvarande bokfört värde på Catron efter nedskrivningar uppgår till 6,3 MSEK.

Styrelsen i Catron har tidigare beslutat att Catrons VD, Jörgen Bruhn, lämnar sin VD-tjänst. Tillförordnad VD är Torbjörn Johansson. Personalstyrkan kommer att anpassas efter befintliga projekt, vilket innebär personalneddragningar från nuvarande nivå.

Den sammantagna likviditetspåverkan som detta får bedöms kunna hanteras med löpande koncernmässiga kassaflöden.

 

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2014 
kl 16:00 (CET).

 

 

För ytterligare information:

 

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. 
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se      

 

Besök även: www.ctt.se

 

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision www.cisionwire.se