Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

10:30 / 14 April 2014 CTT Systems Press release

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) (ORG. NR: 556430-7741) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear AB (tidigare VPC Värdepapperscentralen), förda aktieboken senast fredagen den 9 maj 2014.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ctt.se.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den 12 maj 2014.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 9 maj 2014.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD har ordet
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8. a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. a.  Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter.
b.  Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.

13. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Förslag till beslut avseende valberedning

15. Förslag till beslut om möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget bolag

16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 391 438 st.
Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns från den 15 april 2014 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.sesamt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det.

Från den 23 april 2014 finns även årsredovisning för räkenskapsåret 2013 tillgänglig på bolagets hemsida. Till registrerad aktieägare som ej avböjt leverans kommer årsredovisning att distribueras per post snarast därefter.

Nyköping i april 2014

Styrelsen

Valberedning och styrelsens förslag med underlag till
 
CTT Systems AB Årsstämma den 15 maj 2014.

Punkt 1 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Johan Lundsgård som ordförande vid stämman.
 
Punkt 9 Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer

a. Valberedningen föreslår att styrelsen skall utgöras av 5 ledamöter och inga suppleanter.

b. Valberedniingen föreslår fastställande av 1 revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 Förslag till arvodering av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår en oförändrad arvodering av styrelsen med 125 Tkr till ordförande och 100 Tkr/ledamot således en minskning till totalt 525 Tkr, samt en oförändrad arvodering av revisorerna dvs. löpande räkning.

Punkt 11 Förslag till val av styrelse

Anders Helmner och Björn Rönnqvist har båda avböjt omval till styrelsen varför valberedningen har haft till uppgift att finna en ny ledamot. Valberedningen anser att den till nyval föreslagna kandidaten väl tillgodoser behovet av förnyelse och att styrelsens sammansättning med dennes kompetens väl möter de erfarenhets- och kompetenskrav som ställs med hänsyn till bolagets verksamhet och det utvecklingsskede bolaget befinner sig i.

Valberedningen föreslår omval av:
Johan Lundsgård, Henrik Ossborn, Tomas Torlöf och Annika Dalsvall

samt nyval av:
 
Mats Lundin

Född 1959, Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Vice President, Supply Chain, PartnerTech AB.  Äger 0st aktier i CTT. Mångårig erfarenhet inom Inköp och Supply med ledande befattningar inom fordons- och telekomindustrin.

Valberedningen föreslår nyval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Punkt 12 Förslag till val av revisorer

Valberedningen förslår val av Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisonsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Punkt 13 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Målsättningen med CTTs ersättningspolicy för ledande befattningshavare är att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera och behålla kvalificerad kompetens för CTT. Generellt erbjuder inte CTT några förmåner utöver vad som utgör lokal praxis.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig och utgöras av en grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses medlemmar i ledningsgruppen samt dotterbolags VD.

Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras huvudsakligen på koncernens och dotterbolagens resultat. Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier skall inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD i CTT och i CTTs dotterbolag har avtal vilka medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår för VD i CTT Moderbolaget till 2 årslöner och för VD i dotterbolag till 1 årslön. För övriga ledande befattningshavare gäller avtalsenliga villkor. Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det finns särskilda skäl för detta.

Punkt 14 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till dessa inför kommande bolagsstämmor. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. 
 
Styrelsens ordförande skall årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter.

Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan.

Punkt 15 Förslag till beslut om möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget bolag

Valberedningen föreslår stämman att besluta att styrelseledamot skall beredas möjlighet att fakturera styrelsearvode genom eget bolag. Upplysningsskyldighet gentemot CTT föreligger om ledamot innehar färre än 3 uppdrag. Styrelseledamots eller ledamots närståendes ägande får ej föreligga i bolaget. I det läget skatteverket anser att ersättningen skall utgöra lön så ska styrelseledamoten betala de skatter mm vilket CTT i den då uppkomna situationen belastas med. Det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet för CTT uppnås.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2014 kl 10:30 (CET).

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/