Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

DELÅRSRAPPORT CTT Systems AB 2014-01-01 – 2014-03-31

16:00 / 15 May 2014 CTT Systems Press release

Rapportperioden januari - mars 2014 
 

 • Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). 
  I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %.
 • Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 4,2 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -19,2 MSEK (1,1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (0,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,37 SEK (0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -4,1MSEK (-6,5)

 

 • CTTs moderbolag ökar nettoomsättning med 80 % till 40,8 MSEK (22,6)
 • Moderbolagets EBIT ökade till 5,3 MSEK (0,1)
 • CTT får beställningar på CAIR™ systemet till 3 st VIP-flygplan
 • flyDubai beställer Zonal Drying™ systemet till 11 st B737-800 flygplan
 • FMV terminerar utvecklingskontraktet med CTTs dotterbolag Catron

 


 

För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate CFO

CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB

Box 1042                                                                                            Box 1042

611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING

Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00

Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25

E-mail:  torbjorn.johansson@ctt.se                                               E-mail: mikael.brate@ctt.se

Hemsida: www.ctt.se                                                       Organisations nr: 556430-7741


 

Kort om CTT

CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.

CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta.

CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.     

Show as PDF

Show original from Cision AB

Cision AB

This information was distributed by Cision AB www.cisionwire.se